דין וחשבון כספי לשנת 2003

 

​חלקי הדוח ​קובץ PDF
מכתב הנגיד
מחלקת המחקר המשק והמדיניות הכלכלית pdf​​
התוצר לענפיו​
קווי ההתפתחות העיקריים; הביקוש וההיצע של התוצר; שער החליפין הריאלי, החסכון וההשקעה​ pdf​
ענפי המשק​ pdf​
התעשייה​ pdf​
החקלאות​ pdf​
ענפי התשתית: התחבורה, התקשורת, האנרגיה והמים​ pdf​
הבנייה​ pdf​
המסחר והשירותים​ pdf​
ענף טכנולוגיות המידע (ICT) ​ pdf​
התעסוקה והשכר pdf​
תקציב המדינה והממשלה הרחבה pdf​
המחלקה המוניטרית קווי ההתפתחות העיקריים pdf​
המדיניות המוניטרית, האינפלציה והמחירים pdf​
תיק הנכסים הכספיים של הציבור pdf​
שוק ניירות הערך pdf​
המשקיעים המוסדיים pdf​
לוח האירועים בשוקי הכספים וההון בשנת 2003​ pdf​
מחלקת מטבע חוץ השקעת יתרות מטבע החוץ pdf​
ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ המקומי pdf​
המחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ מבט כולל ומדיניות pdf
מאזן התשלומים ההתפתחויות העיקריות ​ pdf​
החשבון השוטף וחשבון ההון ​ pdf​
החשבון הפיננסי - פרק 1 ,
פרק 2, ​
pdf
pdf​
שוק שקל-מטבע חוץ ניתוח כולל של שוק שקל-מטבע חוץ ​ pdf​
הפעילות של תושבי ישראל במטבע חוץ ושל תושבי חוץ בשקלים​ pdf​
נספחים​ pdf​
היציבות הפיננסית מול חוץ לארץ ובמטבע חוץ pdf​
חשב הבנק מאזן ליום 31 בדצמבר 2003 ​ pdf​
דוח רווח והפסד לשנת שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003 ​ pdf​
ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2003 ​ pdf​
דברי הסבר לדוחות הכספיים​ pdf​
מערכות התשלומים והסליקה בישראל ​ pdf​
נספח סטטיסטי​ pdf​
נספחים סטטיסטיים הנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל 2003
לוחות משלימים בתחומים: שוק הכספים, מחירים ומאזן התשלומים ​
 ​

​​​ ​