דין וחשבון כספי לשנת 2004

04/04/2005 |  בנק ישראל
​חלקי הדוח ​הקובץ המלא
מכתב הנגיד
pdf​
מחלקת מחקר המשק והמדיניות הכלכלית
pdf​
התוצר לענפיו קווי ההתפתחות העיקריים; הביקוש וההיצע של התוצר; שער החליפין הריאלי, החסכון וההשקעה​ pdf​

ענפי המשק:

  • התעשייה
  • ענפי התשתית: התחבורה, התקשורת, אנרגיה ומים
  • הבניה
  • המסחר והשירותים
  • ענף טכנולוגיות ומידע​

 

התעסוקה והשכר pdf​
תקציב המדינה והממשלה הרחבה pdf​
מדיניות הרווחה pdf​
המחלקה המוניטרית קווי ההתפתחות העיקריים pdf​
המדיניות המוניטרית, האינפלציה והמחירים pdf​​
תיק הנכסים של הציבור pdf​​
שוק ניירות הערך pdf​​
המשקיעים המוסדיים pdf
לוח האירועים בשוקי הכספים וההון בשנת 2004​ pdf​​
מחלקת מטבע חוץ השקעת יתרות מטבע החוץ ​ pdf​​
ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ המקומי pdf​​
המחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ   מבט כולל ומדיניות pdf​​
מאזן התשלומים ההתפתחויות העיקריות​ pdf​​
החשבון השוטף וחשבון ההון ​ pdf​​
החשבון הפיננסי  - פרק  1
פרק 2​
הנכסים וההתחייבויות מול חוץ לארץ והחוב החיצוני ​ pdf​​
שוק שקל-מטבע חוץ ניתוח כולל של שוק שקל-מטבע חוץ​ pdf​​
פעילות תושבי ישראל במטבע חוץ ופעילות תושבי חוץ בשקלים​ pdf​​
התפתחויות בשוקי הנגזרים שקל-מט"ח ​ pdf​​
נספחים ​ pdf​​
היציבות הפיננסית מול חוץ לארץ ובמטבע חוץ pdf​​
חשב הבנק​ מאזן ליום 31 בדצמבר 2004​ pdf​​
דוח רווח והפסד לשנת שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2004​ pdf​​
ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2004 ​ pdf​​
דברי הסבר לדוחות הכספיים​ pdf​​
מערכות התשלומים והסליקה בישראל​ pdf​​
נספח סטטיסטי​ pdf​​
נספחים סטטיסטיים הנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל 2004
לוחות משלימים בתחומים: שוק הכספים, מחירים, מאזן התשלומים והסקטור הציבורי  ​
 

​​​​​