דוח המדיניות המוניטרית (דוח האינפלציה) 2011 - למחצית השנייהדוח המדיניות המוניטרית 2011 - המחצית השנייה - קובץ PDF ()

בנק ישראל
ירושלים, שבט התשע"ב
פברואר 2012

תקציר
האינפלציה: במחצית השנייה של 2011 (התקופה הנסקרת בדוח זה) נותר מדד המחירים לצרכן ללא שינוי, ובניכוי עונתיות הוא עלה בשיעור מתון של 0.4 אחוז. הרכיבים העיקריים שתרמו לעליית המדד הכללי הם סעיפי הדיור ואחזקת הדירה. הסעיפים העיקריים שתרמו להתמתנות עליית המדד הם המזון, החינוך והתרבות והתחבורה והתקשורת. שיעור האינפלציה בשנת 2011 הסתכם ב-2.2 אחוזים - קרוב לאמצע תחום יעד האינפלציה. התרומה הגבוהה ביותר - 1.2 אחוזים - הייתה של סעיף הדיור; המדד ללא דיור עלה ב-1 אחוז בלבד.  
הסביבה העולמית: במהלך המחצית השנייה של 2011 החריף משמעותית משבר החובות באירופה, והביא להאטה בפעילות הריאלית ולעלייה חדה של הסיכון בשווקים הפיננסיים בעולם. האטת הפעילות באירופה התפשטה למדינות מפותחות אחרות, גם למדינות מתעוררות, ואלה הגיבו בנקיטת מדיניות מוניטרית מרחיבה, בעיקר הורדות ריבית. לעומתן הפתיעו לטובה נתוני הפעילות בארה"ב, אך קצב הצמיחה שם נותר נמוך יחסית לשנים שלפני המשבר הפיננסי של 2007 עד 2009.  
הפעילות הריאלית המקומית: המשבר באירופה פגע משמעותית בביקושים ליצוא הישראלי, והיה הגורם העיקרי להאטה בפעילות הריאלית המקומית; כן הואט קצב הגידול של הצריכה הפרטית, תוך ירידה ברכישת מוצרים בני קיימא. כתוצאה מכך הואט קצב הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי מכ-4 אחוזים במחצית הראשונה של 2011 לכ-3 אחוזים במחציתה השנייה. למרות ההתמתנות של קצב הצמיחה, רמת הפעילות הייתה גבוהה, ולפי רוב האינדיקטורים המשק הישראלי נמצא בקרבת תעסוקה מלאה.  
השווקים הפיננסיים: השווקים הפיננסיים בישראל הושפעו מהתפתחות המשבר באירופה, וכן מגורמים מקומיים, אשר העיקריים שבהם הם רמה גבוהה של אי-וודאות פוליטית במזרח התיכון. כתוצאה מכל אלה ירד מדד המניות הכללי בתקופה הנסקרת ירידה חדה של 22 אחוזים (במונחי דולרים), וגברה תנודתיותו. ירידת מדד המניות בישראל הייתה מתונה יותר מאשר באירופה, אך חריפה יותר מאשר במרבית המדינות האחרות. במקביל נרשמה, לראשונה מאז המשבר הפיננסי האחרון, עליית מדרגה של פערי התשואות בין אג"ח קונצרניות לאג"ח ממשלתיות - התפתחות המעידה על ציפייה של השוק להחמרת מצבן של החברות המקומיות.  
שער החליפין: לאחר ייסוף של כ-5 אחוזים בשער החליפין האפקטיבי במחצית הראשונה של השנה, התהפכה המגמה במחצית השנייה, ונרשם פיחות של כ-4.7 אחוזים. הגורמים העיקריים לפיחות הם גלישה לגירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, ירידה של פער הריביות המותאמות לסיכון בין ישראל לחו"ל והמשך הפעלתם של צעדים רגולטוריים.  
מחירי הדירות: קצב העלייה של מחירי הדירות, בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים, התמתן והגיע בסוף השנה לכ-7 אחוזים. הנתונים לחודשים ספטמבר-נובמבר מראים ירידה קלה של מחירי הדירות, לראשונה לאחר תקופה ארוכה, התפתחות המצביעה על אפשרות של תפנית בהתפתחותם. להתמתנות זו פעלו מספר גורמים: העלאות הריבית המוניטרית שננקטו עד תחילת המחצית השנייה; צעדים מקרו-יציבותיים בשוק המשכנתאות; צעדים של הממשלה להגדלת ההיצע. כל אלה השפיעו על המחירים גם דרך ציפיות הציבור.  
תחזית: ההאטה בפעילות הריאלית ובאינפלציה התבטאה גם בתחזיות לשנת 2012, שהוכנו בחטיבת המחקר של בנק ישראל במהלך התקופה הנסקרת, ומשמשות תשומה חשובה בקבלת ההחלטות על הריבית. בתחזית שפורסמה ב-25 ביולי 2011 השיעור החזוי של צמיחת הפעילות הריאלית ב-2012 עמד על 3.9 אחוזים, שיעור האינפלציה החזוי היה 2.6 אחוזים, ואלה תאמו לריבית מוניטרית של 4.3 אחוזים, שנחזתה לסוף השנה. בתום התקופה הנסקרת שיקפה התחזית ל-2012 את ההערכות בדבר החמרת ההאטה בפעילות והתמתנות האינפלציה, ובמקביל - את ההורדות של ריבית בנק ישראל שכבר בוצעו. בגירסה מעודכנת חזו בחטיבת המחקר כי הפעילות הריאלית תגדל ב-2.8 אחוזים, כי שיעור האינפלציה יהיה 2.6 אחוזים, וכי ריבית בנק ישראל בסוף השנה תהיה 2.2 אחוזים, נמוכה בכ-2 אחוזים מאשר בתחזית של יולי.  
התחזיות המקרו-כלכליות בתקופה הנסקרת: ברביע השלישי של 2011 עצר בנק ישראל את העלאות הריבית שננקטו מאז אמצע 2009, וברביע הרביעי החל במדיניות של הורדות ריבית. ריבית בנק ישראל הורדה ב-0.25 נקודת אחוז בכל אחד מהחודשים אוקטובר ודצמבר, ובסוף השנה היא עמדה על 2.75 אחוזים. הבנק המשיך להוריד את הריבית גם לאחר התקופה הנסקרת, ובפברואר 2012 היא הורדה ב-0.25 נקודת אחוז. המעבר למדיניות של הורדות הריבית נועד בראש ובראשונה לתמוך בפעילות הריאלית ולהוזיל את עלויות האשראי במשק, לנוכח ההאטה בפעילות והחשש למשבר פיננסי באירופה, והוא התאפשר כתוצאה מהתמתנות בסביבת האינפלציה. במקביל למדיניות הריבית המשיך בנק ישראל לנקוט צעדים רגולטוריים בשוקי מטבע החוץ והאשראי לדיור כדי לשמור על יציבות פיננסית ולתמוך בפעילות הריאלית.  

דוח המדיניות המוניטרית 2011 - המחצית השנייה - קובץ PDF ()


לדף דוחות המדיניות המוניטרית (דוחות האינפלציה)