מאזן בנק ישראל

​בנק ישראל מפרסם אחת לחודש דין וחשבון, המשקף את הרכבם ושווים של נכסי הבנק והתחייבויותיו, לסוף החודש הקודם. בהתאם לסעיף 75 לחוק בנק ישראל, יערוך הבנק מאזן שנתי וחשבון רווח והפסד בתוך שלושה חודשים מתום שנת העסקים של הבנק, 31 בדצמבר. הדוחות יאושרו במועצה ויוגשו לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת, ויפורסמו לציבור.

תפקידי הבנק שנקבעו על ידי המחוקק, ויש להם השלכות כספיות מהותיות על הדוחות הכספיים, הם ניהול המדיניות המוניטרית, ניהול יתרות מטבע החוץ ומתן שירותי בנקאות לממשלה.

לדינים והחשבונות כספיים​​

מאזן בנק ישראל לסופי החודשים (קובצי אקסל לשנים)

תאריך עדכון: 23/08/2022
תאריך עדכון: 30/12/2021
תאריך עדכון: 11/03/2021
תאריך עדכון: 31/12/2019
תאריך עדכון: 31/12/2018
תאריך עדכון: 18/09/2017
תאריך עדכון: 30/08/2018
תאריך עדכון: 25/01/2017
תאריך עדכון: 20/12/2015
תאריך עדכון: 06/01/2015
תאריך עדכון: 18/12/2013
תאריך עדכון: 13/12/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012
תאריך עדכון: 18/07/2012