מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2010

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2010

תקציר:

דברי הממונה על מחלקת המטבע
מחזור השטרות והמעות בשנת 2010
ערכו של מחזור המטבע הגיע בסוף שנת 2010 ל-45 מיליארדי ש“ח, לעומת 41.5 מיליארדים בסוף שנת 2009 – גידול של 9% . הגידול נובע, בין השאר, מגידול האוכלוסיה והתרחבות הפעילות הכלכלית ב-2010. עם זאת, קצב גידולו של המחזור נמוך משמעותית מאשר בשנים 2008 ו 2009- , אז גדל המחזור ב-19% ו-21% בהתאמה. את ירידת קצב הגידול ניתן לייחס לעליית הריבית במשק, שהחלה בד בבד עם התחדשות תהליך הצמיחה.
חלקו של מחזור השטרות עמד בשנה הנסקרת על 97% מסך ערך המחזור כולו ( 43.6 מיליארדי ש“ח), וחלקו של מחזור המעות – על 3% (1.5 מיליארדי ש“ח). משקל השטר של 200 ש“ח במחזור הוסיף וגדל השנה (ב-20%), עקב הגברת הפצתו במכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים. גידול זה מסביר את עיקר הגידול של מחזור השטרות בשנת 2010 , שכן מספר השטרות של 50 ש“ח ו 100- ש“ח במחזור פחת.

קישור לקובץ