מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2011

 

תקציר:

 

דברי הממונה על מחלקת המטבע
מחזור השטרות והמעות בשנת 2011
ערכו של מחזור המטבע הגיע בסוף שנת 2011 לכ-49 מיליארדי ש"ח, לעומת כ-45 מיליארדים בסוף שנת 2010 – שיעור גידול של כ-9%, דומה לזה של שנת 2010 (כ-8%). הגידול נבע, בין השאר, מגידול האוכלוסייה והתרחבות הפעילות הכלכלית בשנתיים אחרונות. עם זאת, קצב גידולו של המחזור נמוך משמעותית מאשר בשנים 2008 ו-2009 (אז גדל המחזור ב-19% ו-21%, בהתאמה). את ירידת קצב הגידול בשנתיים האחרונות ניתן לייחס לעליית הריבית במשק, שהחלה בד בבד עם התחדשות תהליך הצמיחה.
חלקו של מחזור השטרות עמד בשנה הנסקרת על 97% מסך ערך המחזור כולו (47.4 מיליארדי ש"ח), וחלקו של מחזור המעות – על 3% (1.6 מיליארדי ש"ח). מגמת העלייה של השנים האחרונות במשקלו של שטר ה-200 ש"ח במחזור נמשכה, וגידולו במחזור עמד השנה על 18%, עקב הגברת הפצתו במכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים. סכום המשיכה הממוצע ממכשירי הבנק האוטומטיים המשיך וגדל השנה (גידול של 5%) ל-616 ש"ח.