הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2019

כתיבת הסקירה הושלמה בימים בהם משבר הקורונה בעיצומו. מאחר שמשבר הקורונה החל בשנת 2020 , שנת הפעילות הנסקרת בדוח זה – 2019 – לא הושפעה כלל מן המגיפה. עם זאת, כיוון שהעבודה על דוח זה נמשכה עוד מספר חודשים לאחר פרוץ המשבר ולאירוע זה היו השפעות משמעותיות על מחזור המטבע, אנו מתייחסים גם לכך. השפעותיו של המשבר על פעילות המטבע עוד תיבחנה בהמשך ותיסקרנה באופן מקיף בדוח לשנת 2020 .

מחלקת המטבע בבנק ישראל פועלת על פי הסמכויות הקבועות בחוק בנק ישראל בעניין הנפקת שטרות, מעות ומטבעות זיכרון ובעניין הסדרתה של מערכת המזומנים. המחלקה מורכבת מאגף ההנפקה, אגף ניהול המזומנים והיחידה למדיניות, תכנון ובקרה. המחלקה אחראית על מחזור המטבע בישראל החל משלב התכנון של כמויות המזומן בהתאם לתחזית הביקוש, דרך עיצובם והנפקתם של השטרות, המעות ומטבעות הזיכרון, וכלה בהסדרתה התפעולית של מערכת המזומנים.

מחזור המטבע עמד בסוף שנת 2019 על 87.2 מיליארדי ש"ח, גידול של כ 2%- לעומת הנתון המקביל אשתקד – נמוך מממוצע הגידול של שלוש השנים האחרונות ) 5% (ונמוך מהממוצע בעשור האחרון ) 8%). החל משנת 2016 אנו רואים שינוי – התמתנות בגידול המחזור. 

במהלך משבר הקורונה גדל משמעותית מחזור המטבע– גידול של 15.7% בפרק זמן של כ-6 חודשים, ממרץ עד אוגוסט 2020 . משבר הקורונה חידד את חשיבות המזומן כאמצעי תשלום לאומי חיוני שמחזק את תחושת הביטחון של אזרחי ישראל.

הרגלי השימוש במזומן ובאמצעי התשלום האחרים מושפעים כיום יותר מאשר בעבר משינויים בטכנולוגיה וברגולציה. לנוכח שינויים אלו נערכת מחלקת המטבע לתרחישים עתידיים שונים ולהשפעתם האפשרית על הביקוש למזומן ועל הרגלי השימוש בו.

במסגרת תפקידיו של הבנק, הפעילות לקידום אמצעי תשלום מתקדמים מתנהלת בד בבד עם המשך השמירה על המזומן כאמצעי תשלום חיוני במדינת ישראל. תפקידה העיקרי של מחלקת המטבע הוא לספק את הביקוש למזומן הן בעתות שגרה והן בעתות חירום. לנוכח המציאות המשתנה בנק ישראל פועל לוודא שהציבור בישראל ימשיך לקבל שירותי מזומן, באיכות נאותה ובאופן בטוח, רציף ותקין ובפריסה ארצית. לפיכך בנק ישראל, באמצעות מחלקת המטבע, דואג וידאג להמשך מתן שירותי המזומן, כך שלציבור תהיה האפשרות לבחור בין אמצעי התשלום השונים על פי העדפותיו.

תפקיד נוסף של המחלקה הוא שמירה על איכות השטרות והמעות במחזור וחיזוק אמון הציבור במטבע, בין היתר באמצעות התמודדות עם זיופים. במסגרת זו, המחלקה אחראית לשילוב סימני ביטחון בשטרות, גיבוש קריטריונים לאיכות המזומנים ובקרות עליה, הדרכת צוותי מרכזי המזומנים של התאגידים הבנקאיים ופיקוח עליהם. כן נוקטת המחלקה פעולות למניעת זיופים בשיתוף עם משטרת ישראל, פרקליטות המדינה וגורמים נוספים.
מאז השקת סדרת השטרות החדשה )סדרה ג'( ועד סוף אוגוסט 2020 שיעור החלפת השטרות בכל העריכים מסדרה ב' לסדרה זו הגיע לכ 93%- , בהתפלגות הבאה: כ 97%- בשטרות 200 ש"ח, כ-90% בשטרות 100 ש"ח, כ-95% בשטרות 50 ש"ח וכ-79% בשטרות 20 ש"ח.

במקביל להחלפת סדרת השטרות הובילה מחלקת המטבע שורה של מהלכים ויוזמות לקידום חדשנות ולשמירה על כשירות ספקיה והרציפות העסקית במערכת המטבע בישראל. בין מהלכים אלו נכללים הטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות לניהול ולניתוח מידע, קידום האסדרה, שיפור הבקרות והתשתיות וייעול התהליכים, תוך חיזוק שיתופי הפעולה המקצועיים בין בנק ישראל לבנקים מרכזיים וארגונים שונים בארץ ובחו"ל באופן שהציב את בנק ישראל בחזית העולמית בתחום המטבע.

הסקירה שלפניכם כוללת מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה בשנת 2019 . מידע נוסף, ובכלל זה חומרי הדרכה בנושא סימני הביטחון בשטרות סדרה ג', מצוי באתר האינטרנט של בנק ישראל וכן באתר .www.newbanknotes.org​

​​​​