מערכת הבנקאות בישראל, סקירה חצי שנתית 2012

תמצית ההתפתחויות

במחצית הראשונה של 2012 המשיכה המערכת הבנקאית לשמור על חוסנה ועל יציבותה על רקע אי הוודאות בכלכלה העולמית והמקומית, ההתפתחויות הגיאופוליטיות באזור וסביבת הריבית הנמוכה. ההתפתחויות השליליות בשוקי ההון וההאטה בפעילות המקומית השפיעו על סיכון החברות במשק שנותר גבוה, ואולם רמתו נמוכה מזו ששררה בשיא המשבר (2009-2008).

 

האשראי המאזני התרחב בשיעור של 3% בדומה לקצב גידולו של התוצר: האשראי הקמעונאי המשיך להתרחב, בפרט האשראי לדיור שהאיץ את קצב צמיחתו החל מהרביע השני בעקבות התעוררות בשוק הדיור. האשראי העסקי לא צמח, בפרט נוכח צמצום באשראי לענף השירותים הפיננסיים. בתקופה הנסקרת חלה ירידה בריכוזיות הלווים בתיק האשראי, אולם היא נותרה גבוהה.
יחס הון הליבה של סך חמש הקבוצות עלה מ-8% ל-8.3% בעקבות יעדי ההון החדשים, ונכון ליוני 2012 יחס הון הליבה בכל הקבוצות הבנקאיות אינו נופל מ-8.0%. העלייה ביחס נובעת מצבירת רווחים ומאי חלוקת דיבידנדים מצד אחד, ומעצירת  הגידול של האשראי העסקי מצד שני.
רווחיות הקבוצות הבנקאיות במחצית הראשונה של 2012 הייתה דומה לממוצע ארוך הטווח, והתאפיינה בשונות גבוהה יחסית בין הקבוצות.

 

לסקירה חצי שנתית בקובץ PDF

 

ללוחות של הסקירה בקבצי Excel ו-PDF

לאיורים של הסקירה בקבצי Excel ו-PDF