מערכת הבנקאות בישראל, סקירה חצי שנתית 2013

 

תמצית ההתפתחויות

 

במחצית הראשונה של 2013 שמרה המערכת הבנקאית על חוסנה ועל יציבותה, אף על פי שהפעילות הריאלית המקומית והעולמית המשיכה לצמוח במתינות ואף על פי שסביבת הריבית המשיכה להיות נמוכה.
הרווח הנקי של חמש הקבוצות הבנקאיות הסתכם בכ-3.6 מיליארד ש"ח והוא משקף תשואה להון של 9.3%, בדומה לממוצע ארוך הטווח. הרווח הושפע בעיקר מההכנסות הנובעות מפעילות בשוק ההון ומהירידה בהוצאות להפסדי אשראי.
יחס הון הליבה של חמש הקבוצות הבנקאיות עלה מ-8.7% ל-9.1%, במסגרת תהליך היערכותם של התאגידים הבנקאיים ליישום המלצות באזל III. העלייה ביחס הון הליבה נבעה מצבירת רווחים, מכך שמרבית הקבוצות הבנקאיות לא חילקו דיבידנדים, ומקיטון ביתרת האשראי למגזר העסקי.

 

יתרת האשראי המאזני הצטמצמה בכאחוז בעקבות קיטון ביתרת האשראי למגזר העסקי והמשך הקיטון בחשיפה ללווים שעיקר פעילותם בחו"ל. האשראי למשקי הבית, בפרט האשראי לדיור, המשיך להתרחב. במהלך התקופה נרשמו אינדיקציות לירידה מסוימת ברמת הסיכון של החברות במשק, אולם עדיין ניכרת הרעה באיתנותן הפיננסית של מספר חברות מובילות.
 
 
 

 
 


לאיורים של הסקירה בקבצי Excel  ו PDF