מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2016לסקירה המלאה

  • בתום 2016 עמד שוויו של מחזור המזומן על כ 76- מיליארד ש”ח, גידול של 3%, נמוך מהגידול אשתקד שעמד על 16%. יצוין כי עד חודש מאי 2017 גדל שווי מחזור המזומן ב 4.3%. בממוצע שנתי, קצב הגידול במחזור בעשור האחרון עומד על % 11
  • בשנת 2016 סך משיכות הציבור מהבנקים עמד על 230 מיליארדי ₪ - לראשונה מזה עשור שחל קיטון בשווי זה – קיטון של 1% לעומת 2015 - והוא נובע ככל הנראה מכך שהמערכת הבנקאית מתייעלת: חלק מהבנקים מצמצמים את מספר הסניפים באזורים וביישובים מרכזיים, ובחלק מהסניפים מחליפים את שירותי הכספרים (טלרים) בעמדות אוטומטיות לשירות עצמי    
  • בדומה לשנים אחרונות, גידול ערכו של מחזור השטרות מוסבר בעיקר בגידול מספר השטרות בעריך 200 ₪ וחלקם במחזור השטרות עמד על 49% בסוף 2016. הנתונים של מאי 2017 מצביעים על כך ששיעור ההחלפה של סדרת השטרות במחזור בעריך 200 ₪ (שהושק בדצמבר 2015) הינו 65% ושל שטר 50 ₪ (שהושק בספטמבר 2014) הינו 89%.


מחלקת המטבע בבנק ישראל פועלת על פי הסמכויות הקבועות בחוק בנק ישראל בנוגע להנפקת שטרות, מעות ומטבעות זיכרון ובנוגע להסדרתה של מערכת המזומנים. במחלקה שלוש זרועות ארגוניות יחידה למדיניות, תכנון ובקרה, אגף הנפקה ואגף לניהול המזומנים ואלה אחראיות על הכסף המזומן במדינה החל משלב התכנון של כמויות המזומן בהתאם לתחזית הביקוש; עבור דרך עיצוב השטרות, המעות ומטבעות הזיכרון, שילוב סימני הביטחון בהם והנפקתם; וכלה בהסדרתה התפעולית של מערכת המזומנים.

בתום 2016 עמד שוויו של מחזור המזומן על כ 76- מיליארד שח, וסכום זה משקף גידול נמוך מהממוצע בעשור האחרון 3% לעומת 11% בהתאמה. חרף ההתפתחויות באמצעי התשלום החלופיים עדיין לא ניתן לייחס להן את הגידול הנמוך, שכן הגידול במחזור עד מאי 2017 עמד על4.3% . נראה כי הגידול הנמוך ב 2016- מהווה תיקון לכך שהגידול ב 2015- עלה על הממוצע בעשור האחרון והגיע ל 16%-. כך שבממוצע שנתי, בשנתיים האחרונות נשמר קצב הגידול במחזור דומה לחומש האחרון.

בשנת 2016 החלה מחלקת המטבע בבנק ישראל לערוך סקרים באופן שיטתי. סקרים אלו מעניקים כלי משמעותי להבנת הרגלי השימוש במזומן והמגמות בהם.

במרוצת השנה הנסקרת גיבשה מחלקת המטבע את כללי בנק ישראל (כללים להפעלה סדירה של מערכת המטבע) במטרה להסדיר היבטים תפעוליים שונים של מערכת המטבע, לרבות פעילותם של מרכזי המזומנים, בעיקר כדי לשמור על איכות המטבע במחזור ולייעל את ההתמודדות עם זיופי מטבע. כללים אלה נכנסו לתוקף ב-2017.

כמו כן יזמה המחלקה תרגיל היערכות לחירום בקנה מידה נרחב, והשתתפו בו התאגידים הבנקאיים, חברת הדואר, חברות הבלדרות וגורמים נוספים. תרגיל הדגיש את רציפותה של אספקת המטבע בתרחישי חירום שונים, והוא עבר בהצלחה רבה. נוסף לאלה המשיכה מחלקת המטבע להשקיע משאבים בשדרוג תשתיות המיכון ומערכות המידע על מנת לשפר ולייעל את מערכת המטבע. בין השאר הגיעה המחלקה לשלבים מתקדמים בפיתוח מערכת לניתוח, מעקב ובקרה המבוססת על מספריהם הסידוריים של השטרות בסדרה ג' של השקל החדש.

במקביל הוסיפה המחלקה להוביל את החלפת השטרות מסדרה ב' בשטרות מסדרה ג'. בנק ישראל השיק את השטר החדש בעריך 50 שח ב 2014-ואת השטר החדש בעריך 200 שח ב- 2015. מאז ועד מאי 2017 הוחלפו, בהתאמה, כ 89%- וכ 65%- מהשטרות בעריכים אלו. בהמשך צפוי הבנק להשיק את השטרות האחרים בסדרה החדשה, בעריכים 100 שח ו 20-שח. החלפת הסדרה נועדה בעיקר לשדרג את סימני הביטחון על מנת לצמצם את הסיכון לזיופים. סימני הביטחון בשטרות החדשים נמנים עם המתקדמים מסוגם, וייחודם נעוץ בכך שלציבור קל מאוד לזהותם ועם זאת קשה מאוד לזייפם.

מוּדעוּת הציבור לסימני הביטחון בשטרות נושאת חשיבות מיוחדת בתקופת השקתם של עריכים חדשים, משום שזייפנים בארץ ובעולם כולו מנסים לנצל את חוסר ההיכרות של הציבור עם מאפייני השטר על מנת להפיץ תצלומי שטרות או זיופים באיכות נמוכה. לכן מחלקת המטבע פועלת להנגיש לציבור מבעוד מועד את הכלים והאמצעים להכיר את השטר החדש ואת סימני הביטחון המשולבים בו, והיא עושה זאת במגוון אמצעים, לרבות כרזות ועלוני הסברה במגוון שפות, אתר אינטרנט ייעודי שכתובתו www.newbanknotes.org.il  , אתר האינטרנט של בנק ישראל ומוקד טלפוני שמספרו .1-800-300-018

 

נספח 1: נתוני מחזור המטבע:
מחזור המטבע, סופי שנים
         רכיבי המחזור במיליארדי ש"ח
שיעורי הגידול באחוזים
השנה
מחזור השטרות
מחזור המעות
סך מחזור המטבע
מחזור השטרות
מחזור המעות
סך מחזור המטבע
2006
24.4
1.1
25.5
4%
9%
5%
2007
27.7
1.2
28.9
14%
7%
13%
2008
33.1
1.3
34.4
19%
6%
19%
2009
40.1
1.4
41.5
21%
7%
21%
2010
43.4
1.5
44.8
8%
6%
8%
2011
47.4
1.6
49.0
9%
7%
9%
2012
53.1
1.7
54.8
12%
6%
12%
2013
55.7
1.8
57.5
5%
9%
5%
2014
61.3
1.9
63.2
10%
6%
10%
2015
71.4
2.1
73.5
17%
8%
16%
 
מספר השטרות לפי עריכים, 2008 עד 2015 (סופי שנים, מיליוני שטרות)
 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
שיעור השינוי בשנת 2015
20 ש"ח
31
32
35
34
35
36
36
37
5%
50 ש"ח
46
51
48
46
51
51
54
60
10%
100 ש"ח
140
154
145
141
146
147
152
165
9%
200 ש"ח
81
107
129
152
176
189
213
256
20%
סה"כ
297
344
357
373
408
423
455
518
14%
 
נספח 2: שטר 200 השקלים החדש

קצב החלפת השטרות הישנים מהעריך 200 ש"ח בחודש


השטר החדש של 200 ש"ח - סימני הביטחון

זכייה בפרס בקטגוריית ה-Best Applied Security Product Holography Conference
​​​