מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2012

תקציר:

מחזור השטרות והמעות 2012
 
 
ערכו של מחזור המטבע הגיע בסוף שנת 2012 לכ-55 מיליארדי ש"ח, לעומת כ-49 מיליארדים בסוף שנת 2011; זהו שיעור גידול של כ-12%, והוא גבוה משיעור הגידול בשנת 2011 (כ-9%). התמתנות קצב צמיחת התוצר לשיעור של 3.1% תרמה להאטת קצב הגידול של המחזור; מאידך, הירידה בריבית הגדילה את הביקוש לכסף על פני פיקדונות נושאי ריבית, ומכאן גם למזומנים. חלק מן הגידול במחזור ניתן לייחס גם לאינפלציה, ששיעורה ב-2012 היה 1.6%. חלקו של מחזור השטרות עמד בשנה הנסקרת על 97% מסך ערך המחזור כולו (53.1 מיליארדי ש"ח), וחלקו של מחזור המעות – על 3% (1.7 מיליארדי ש"ח).