הקצאת קודי זיהוי


בישראל, זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר  כ"קוד בנק"). מספר הזיהוי מאפשר לנותני שירותי התשלום לפעול במערכות התשלומים ומשמש את לקוחות נותני שירותי התשלום כחלק מפרטי זיהוי החשבון שלהם לצורך ביצוע תשלומים. 

כחלק מתהליך פתיחת מערכות התשלומים לשחקנים חוץ בנקאיים, בנק ישראל החליט כי קוד הזיהוי יוקצה לכל נותני שירותי התשלום בנקאיים וחוץ בנקאיים אשר יעמדו בעקרונות ובתנאים לקבלת קוד זיהוי, כך שאופן הזיהוי של כלל נותני שירותי התשלום במשק יהיה אחיד. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​

תנאי 1- פעילות במתן שירותי תשלום ורישיון, או פטור מרישיון, המאפשר מתן שירותי תשלום. 

רישיון - רישיונות מכוח החוקים הבאים : 

- תאגיד בנקאי / סולק - חוק הבנקאות (רישוי);

- בנק הדואר - חוק בנק הדואר; 

- נותן שירותי תשלום - לאחר השלמת החקיקה הנדרשת לעניין רישוי ופיקוח על נותני שירותי תשלום;

פטור - גופים פיננסיים הפטורים מרישיון למתן שירותי תשלום ואשר יוכלו לספק ללקוחותיהם שירותי תשלום במידה ויש להם רישיון של גוף פיננסי אחר (כפי שיפורטו בחקיקה המסדירה את הרישוי והפיקוח על נותני שירותי תשלום). צפוי כי גופים אלה יכללו, בין היתר: קופת גמל, חבר בורסה, קרנות להשקעות משותפות בנאמנות, בית השקעות.


תנאי 2-  הקוד נדרש לצורך השתתפות במערכת תשלומים מבוקרת או מערכת תשלומים בעלת ממשק ישיר למערכת תשלומים מבוקרת, המצריכה שימוש בקוד זיהוי.

חלק ממערכות התשלומים המבוקרות מצריכות שימוש בקוד זיהוי על מנת להשתתף במערכת ובכדי לזהות את הלקוחות בהוראות התשלום העוברות בה. כמו כן, ישנן מערכות תשלומים שאינן מבוקרות אך להן ממשק ישיר למערכת תשלומים מבוקרת אשר המשתתפים בהם נדרשים לשימוש בקוד זיהוי. לעומתן, ישנן מערכות תשלומים אשר זיהוי המשתתפים והלקוחות מתבצע באופן אחר ואינו מתבסס על קוד הזיהוי.(1) 

קוד הזיהוי יינתן לנותן שירותי תשלום אשר מבקש להשתתף במערכת תשלומים מבוקרת, או מערכת תשלומים בעלת ממשק ישיר למערכת מבוקרת, המצריכה קוד זיהוי על מנת להשתתף במערכת.  


שיקול דעת בנק ישראל - "למרות האמור בתנאים 1 ו-2 רשאי בנק ישראל לקבוע בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת כי גופים מסוימים לא יהיו רשאים לקבל קוד זיהוי וכן יהיה רשאי בנק ישראל להקצות קוד מזהה לגופים אחרים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יובהר שהבנק רשאי לדרוש כל מסמך, ולאפשר למבקש להשמיע טענותיו טרם קבלת החלטה סופית בנושא ".

(1) כיום, מערכות התשלומים אשר מצריכות שימוש בקוד זיהוי הינן – מערכת זה"ב, מערכת חיובים, זיכויים והעברות תשלומים, מסלקת הצ'קים. ​

בהתאם לחוק מערכות תשלומים: "משתתף" הוא "מי שרשאי לתת או להעביר הוראות תשלום ישירות במערכת תשלומים והוא מוגדר כמשתתף על פי כללי המערכת".

ישנם מספר סוגי השתתפות אפשריים במערכות התשלומים, משתתף בסליקה, משתתף שאינו בסליקה ומשתתף עקיף, כאשר כל סוגי ההשתתפות דורשים קוד מזהה במערכות הדורשות קוד זיהוי. 

משתתף בסליקה – הינו משתתף המנהל חשבון בבנק ישראל ומשתתף במערכת זה"ב.

משתתף שאינו בסליקה – הינו משתתף המנהל חשבון אצל משתתף בסליקה ואשר סולק את עסקאותיו דרכו.

משתתף עקיף – הינו משתתף המנהל חשבון אצל משתתף בסליקה, סולק את עסקאותיו דרכו ומחובר באופן עקיף למערכת.


גופים הנמצאים בתהליך ההיערכות להתחברות למערכות התשלומים נדרשים לקוד עוד בטרם קיבלו רישיון סופי והתחברו למערכת, שכן כחלק מההיערכות עליהם להקים את מערכותיהם ולהטמיע בהן את קוד הזיהוי שלהם. באופן דומה, נדרשת גם היערכות של כלל המערכת הפיננסית לזיהוי אותו קוד. 

לפיכך, על מנת להבטיח שקיימת היתכנות גבוהה ככל הניתן שהגוף אכן יתחבר למערכת התשלומים ויספק שירותי תשלום ללקוחותיו, הגוף נדרש להציג מספר מסמכים לפיקוח על מערכות תשלומים אשר ישקפו היתכנות גבוהה כאמור. 

פניה למפעיל המערכת

1. הגוף המבקש לקבל קוד זיהוי יפנה למפעיל מערכת התשלומים בבקשה להצטרפות למערכת.

1.1. מפעיל מערכת זה"ב 

1.2. מפעיל מערכת חיובים, זיכויים והעברות תשלומים​

1.3. מפעיל מסלקת הצ'קים

פניה לפיקוח על מערכות תשלומים 

הפנייה להקצאת קוד מזהה תבוצע בכתב לכתובת infops@boi.org.il​

על הפנייה לכלול את הפרטים הבאים:

1. שם הגוף המבקש, מערכת התשלומים שבה מעוניין להשתתף וסוג ההשתתפות בה.

2. אישורים נלווים, כתלות בסוג ההשתתפות המבוקש:

2.1. משתתף בסליקה 

2.1.1. אישור הנגיד להשתתפות במערכת זה"ב.

2.1.2. רישיון או אישור יושר ויושרה מהרגולטור של הגוף (עד לקבלת רישיון). (1)

2.1.3. אישור ממפעיל המערכת על בקשה שהתקבלה להשתתפות במערכת.

2.1.4. אישור על היתכנות עסקית מהרגולטור של הגוף לפעול בסוג ההשתתפות המבוקש. 

2.2. משתתף שאינו בסליקה 

2.2.1. רישיון או אישור יושר ויושרה מהרגולטור (עד לקבלת רישיון) . (2)

2.2.2. אישור ממפעיל המערכת על בקשה שהתקבלה להשתתפות במערכת.

2.2.3. אישור על היתכנות עסקית מהרגולטור של הגוף (3)  לפעול בסוג ההשתתפות המבוקש. 

2.3. משתתף עקיף 

2.3.1. רישיון או אישור יושר ויושרה מהרגולטור או פטור מרישיון . (3)

2.3.2. אישור ממפעיל המערכת על בקשה שהתקבלה להשתתפות במערכת.

2.3.3. אישור על היתכנות עסקית מהרגולטור של הגוף (4) לפעול בסוג ההשתתפות המבוקש. 


(1) משתתף ישיר בסליקה חייב להיות בעל רישיון או אישור יושר ויושרה. כאמור לתנאי 1.​(2) רישיון – אחד הרישיונות המפורטים בתנאים למתן קוד זיהוי. ​
(3) לרבות היתכנות לקבלת ייצוג ממשתתף בסליקה במערכת.
(4) משתתף עקיף יוכל להסתפק בפטור מרישיון כאמור בתנאי 1.
(5) לרבות היתכנות לקבלת ייצוג ממשתתף בסליקה במערכת.​


הפיקוח על מערכות תשלומים יבחן אם הפונה עומד בתנאים לקבלת קוד זיהוי, ובמידה וכן יאשר כי הפונה עומד בתנאים אלו ולפיכך זכאי לקבלת קוד זיהוי.

הקצאת קוד הזיהוי על ידי יחידת שירותי בנקאות וכספים באגף החשבות בבנק ישראל 


יחידת שירותי בנקאות וכספים באגף החשבות בבנק ישראל אחראית להקצאת וניהול קודי הזיהוי בפועל. הקצאת קוד הזיהוי תבוצע לאחר שהגוף המעוניין להשתתף במערכות התשלומים קיבל אישור לכך מיחידת הפיקוח על מערכות תשלומים מאגף מערכות תשלומים בבנק ישראל.   


יחידת שירותי בנקאות וכספים באגף החשבות בבנק ישראל, תקצה את קוד הזיהוי לגוף הזכאי בכפוף למדיניות FIFO בהתאם למועד שבו הפיקוח על מערכות התשלומים אישר את הקצאת קוד הזיהוי למשתתף.

הגוף הפונה יקבל הודעה על מספר הקוד שהוקצה לו וזאת במקביל להודעה לעיתונות שתפורסם בדבר הקצאת הקוד לגוף.

השימוש בפועל במספר הקוד יהיה לאחר פרסומו והקוד שהוקצה לגוף ישמש לזיהוי שלו בכלל מערכות התשלומים בהן הוא משתתף.​


להלן רשימה של קודי הזיהוי שבהם נעשה שימוש כיום במערכות התשלומים. (לרשימה בקובץ אקסל​)


קוד זיהוי

שם הגוף

The Entity Name

0

קוד  לשימוש פנימי בכל גוף

For internal use at any institution

1

מקס איט פיננסים בע"מ

Max It Finance Ltd

2

בנק צפון אמריקה בע"מ

Bank of North America Ltd

4

בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

Bank Yahav for State Employees Ltd

5

ישראכרט בע"מ

Isracard Ltd

7

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Israel Credit Cards Ltd

8

בנק הספנות לישראל בע"מ

Israel Shipping Bank Ltd

9

חברת בנק הדואר בע"מ

Postal Bank Company Ltd

10

בנק לאומי לישראל בע"מ

Bank Leumi Le-Israel Ltd

11

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

Israel Discount Bank Ltd

12

בנק הפועלים בע"מ

Bank Hapoalim Ltd

13

בנק אגוד לישראל בע"מ

Union Bank of Israel Ltd

14

בנק אוצר החייל בע"מ

Bank Otsar Hahayal Ltd

17

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

Mercantile Discount Bank Ltd

18

הבנק הדיגיטלי הראשון (בהקמה) בע"מ

The first digital bank (being established) Ltd

20

בנק מזרחי טפחות בע"מ

Bank Mizrahi-Tefahot Ltd

22

סיטיבאנק, אן.איי

Citibank N.A

23

אייצ' אס בי סי בנק

HSBC Bank plc

24

בנק אמריקאי ישראלי בע"מ

American Israel Bank Ltd

25

בי אן פי פאריבס אס איי 

BNP Paribas Israel

26

יובנק בע"מ

U-Bank Ltd

28

בנק קונטיננטל לישראל בע"מ

Continental Bank of Israel Ltd

31

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

First International Bank of Israel Ltd

32

בנק למימון ולסחר בע"מ

Finance and Trade Bank Ltd

33

בנק מרכנתיל לישראל בע"מ

Mercantile Bank of Israel Ltd

34

בנק ערבי ישראלי בע"מ

Arab-Israeli Bank Ltd

37

בנק אלאורדון

Bank of Jordan

38

בנק אל תיג'ארי אלפלסטיני

Commercial Bank of Palestine

39

דה סטייט בנק אוף אינדיה

State Bank of India

43

בנק אלאהאלי אלאורדוני

Jordan National Bank

46

בנק מסד בע"מ

Bank Massad Ltd.

48

קופת העובד הלאומי לאשראי וחיסכון נתניה

National Worker's Credit and Savings Fund Netanya

49

אלבנק אלערבי

Arab Bank plc

50

מרכז סליקה בנקאי בע"מ

Banking Settlement Center Ltd. (MASAV)

52

בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ

Poalei Agudat Yisrael Bank Ltd

54

בנק ירושלים בע"מ

Bank of Jerusalem Ltd

59

שירותי בנק אוטומטיים

Automatic Bank Services (Shva)

60 קארדקום סליקה בע"מ ​Cardcom acquiring LTD
61 טרנזילה בע"מ Tranzila Ltd
62 ​שירותי קורספונדנציה בע"מ Correspondent Services Ltd​​

66

בנק אלקאהירה עמאן

Cairo-Amman Bank

67

בנק אלעקארי אלערבי

Arab Land Bank

68

בנק מוניציפל בע"מ

Municipal Bank Ltd

71

בנק אלאורדון ואלחליג'

Jordan Gulf Bank

73

בנק אלאסלאמי אלערבי

Arab Islamic Bank

74

בנק HSBC המזרח התיכון

HSBC Bank Middle East

76

בנק אלאסתתמאר אלפלסטיני

Palestine Investment Bank

82

בנק אלקודס ללתמניה וללסתתמר

Al-Quds Bank for Development and Investment

83

בנק אלאתיחאד ללדיכאר ואלאסתתמאר

Union Bank for Savings and Investment

84

בנק אלאסכאן

The Housing Bank

89

בנק פלסטין

Bank of Palestine

93

בנק אלאורדון ואלכווית

Jordan Kuwait Bank

97

גופים מיוחדים

Special entities

99

בנק ישראל

Bank of Israel