כלים ליישום הפיקוח על ידי בנק ישראל

חוק מערכות התשלומים, התשס"ח-2008 מעניק לבנק ישראל כלים נאותים לצורך יישום סמכות הפיקוח על מערכות התשלומים.

דרישת מידע - בנק ישראל רשאי לדרוש ממפעיל או משתתף במערכת תשלומים כל מידע או מסמך הדרושים לו לצורך ביצוע הוראות של חוק מערכות תשלומים.
דרישה למילוי חובות - אם מפעיל מערכת מבוקרת אינו עומד בחובות החלות עליו, רשאי בנק ישראל להורות לו למלא חובות אלו באופן ובמועד שהבנק יראה לנכון.
התקנת תקנות - אם מפעיל של מערכת מבוקרת מיועדת לא קיים הוראה שנתן לו הנגיד להתקין כללים או לשנותם, רשאי הנגיד להתקינם או לשנותם בעצמו.
עיצום כספי בשל אי מסירת מידע - אם מפעיל מערכת תשלומים נדרש למסור לנגיד או למי שהוסמך לכך מידע הדרוש לצרכים סטטיסטיים ולא עשה כן, רשאי בנק ישראל להטיל עליו עיצום כספי.
עיצום כספי בשל הפרת הוראה - בנק ישראל רשאי להטיל על מפעיל מערכת תשלומים עיצום כספי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. מפעיל המערכת לא מסר לנגיד או למי שהוסמך לכך מידע הדרוש לשם הכרזה על המערכת כמבוקרת או כמבוקרת מיועדת.
  2. מפעיל המערכת הפר דרישה לקיום חובות או תקנה כמתואר לעיל.
  3. מפעיל המערכת לא מסר מידע הדרוש לביצוע הוראות החוק.
​​