מערכות התשלומים המפוקחות

מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת)

 מערכת זה"ב היא מערכת מתקדמת לסליקה יעילה ואמינה של התשלומים השקליים במשק, בזמן אמת ובאופן סופי. מערכת זה"ב משמשת כסולק סופי של כלל מערכות התשלומים הפועלות במשק, ולכן ממלאת תפקיד חשוב במיוחד במערך התשלומים והסליקה בישראל.
 
מערכת זה"ב הוכרזה  כמערכת תשלומים "מבוקרת מיועדת" בפברואר 2008.
 
 
מערכת ה-Continuous Linked Settlement) CLS)
מערכת CLS היא מסלקה בינלאומית המספקת שירותי סליקה לחברים בה בשוק מטבע החוץ. המערכת מבצעת בו זמנית פעולות סליקה והמרה בין 17 מטבעות שונים. הוראות תשלום שאושרו ובוצעו במערכת הן סופיות ואינן ניתנות לביטול. בשנת 2008 הצטרף השקל לסליקה ב-CLS והמערכת הוכרזה כמערכת תשלומים "מבוקרת מיועדת", בהתאם לחוק מערכות תשלומים2. נגיד בנק ישראל דאז פטר את מערכת ה-CLS מהוראות חוק שונות - בין היתר מההוראות המתייחסות לסמכות הפיקוח של בנק ישראל, לאחר שהשתכנע כי הבקרה עליה, הנערכת במסגרת קבוצת פיקוח בינלאומית, נאותה.
 
 
מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים", המופעלת בידי חברת מס"ב (מרכז סליקה בנקאי),
מס"ב הינה חברת שירותים משותפת הנמצאת בבעלותם של מספר בנקים מסחריים. מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים" היא מערכת אלקטרונית לסליקה של תנועות בין-בנקאיות בשקלים, אשר אינן מבוססות על מסמכי נייר - הרשאות לחיוב חשבון, תשלומי משכורות ומסים. את התנועות מעבירים אליה בנקים וארגונים המורשים לשלוח הוראות תשלום ישירות.
 
במערכת מתבצעות הוראות משני סוגים: זיכויים ישירים - תשלומים שמקורם בארגונים (כולל הממשלה) וכן תשלומים שמקורם בבנקים ואשר מבטאים פעילות של לקוחות. חיובים ישירים - חיובים שמקורם בארגונים (הראות לחיוב חשבון).
 
בחודש יולי 2013 הכריז בנק ישראל על מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים" כעל מערכת מבוקרת.
 
 
מערכת "שירותים בכרטיסי חיוב", המופעלת בידי חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים),
החברה מנהלת את רשת התקשורת בין חברות כרטיסי החיוב לבין מסופי הכרטיסים בבתי העסק. הרשת תומכת ברוב כרטיסי החיוב בעולם ובכל סוגי העסקאות המבוצעות בכרטיסי חיוב.
 
כמו כן, שב"א מנהלת ממשק סליקה בין חברות כרטיסי האשראי. ממשק הסליקה מרכז את הפעילות של כל סולק ומנפיק ובסופו של תהליך מפיק קבצי סילוקין (Clearing). תהליך זה מבוצע בהתאם לכללים מוגדרים ומוסכמים מראש. הממשק מנהל מאגר מידע מרכזי לצורכי בירורים ומאפשר ניהול של מערכת בקרה חשבונאית פשוטה. קבצי הסילוקין מועברים למס"ב לסליקה (Settlement) במערכת זה"ב.
 
 
מערכת "מכשירי בנק אוטומטיים", המופעלת בידי חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים),
רשת מכשירי בנק אוטומטיים (ATM) היא רשת ארצית המשותפת לכל הבנקים, אשר מאפשרת ללקוח מבנק אחד למשוך כסף מכספומט של בנק אחר באופן זהה למשיכה רגילה ובאופן מאובטח ומבוקר. מערכת מכשירי בנק אוטומטיים ממתגת בין הבנקים בעסקאות משיכה בכספומט בהן הלקוח מושך כספים בכספומט שאינו מופעיל על ידי מנפיק הכרטיס באמצעותו הוא מושך.
 
להכרזה על מערכות "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים" המופעלת על ידי חברת מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) ומערכות "שירותים בכרטיסי חיוב" ו"מכשירי בנק אוטומטיים", המופעלות על ידי חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים).
 
 
מסלקות הבורסה
בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 רשות ניירות ערך מפקחת על מסלקות הבורסה. מסלקות הבורסה משתתפות במערכת זה"ב אשר מפוקחת על ידי בנק ישראל ומהוות חלק ממערך התשלומים בישראל. מכוח מזכר הבנות שנחתם בין בנק ישראל לרשות ניירות ערך, מתקיים שיתוף פעולה ושיתוף מידע בין הגופים. כמו כן, הוקמה ועדה מתאמת לפיקוח על מערכות תשלומים וסליקה,שתאפשר את העברת המידע בין שני הרגולטורים בעניין מסלקות הבורסה (מסלקת הבורסה לניירות ערך ומסלקת המעו"ף).
 
 
 
 
 
 
 
 
​​​​