הסיכונים בפעילותן של התשתיות הפיננסיות

עקרונות ה-BIS לתשתיות השוק הפיננסי (PFMI) קובעים המלצות לפיקוח על תשתיות אלו, על מנת לזהות ולנקוט צעדים לצמצום הסיכונים הקיימים בפעילותן. להלן פירוט הסיכונים:

סיכון מערכתי

תשתיות שוק פיננסי בטוחות ויעילות מפחיתות את הסיכון המערכתי. עם זאת, תשתיות שוק פיננסי עשויות בעצמן להיחשף לסיכון מערכתי, מפני שאי יכולתו של משתתף אחד או יותר לבצע את המצופה ממנו עלולה לגרום לאי-יכולתם של משתתפים אחרים לעמוד בהתחייבויותיהם במועדן. בנסיבות מעין אלה ייתכנו מיגוון של השפעות "דומינו", ולאי יכולתה של תשתית שוק פיננסי להשלים סליקה עלולות להיות השפעות שליליות משמעותיות על השווקים שהיא משרתת ועל המשק כולו. השפעות שליליות אלה עלולות לנבוע, למשל, מהתרה או ביטול של תשלומים ומסירות; מדחיית הסליקה או הסגירה (close out) של עסקאות עם ערבויות; ממימוש מיידי של ביטחונות, בטוחות או נכסים אחרים במחירים של מכירות בזק. אם תשתית של שוק פיננסי נוקטת מהלכים כאלה, משתתפיה עלולים לעמוד לפתע בפני חשיפות אשראי ונזילות משמעותיות ובלתי צפויות, שקשה ביותר לנהל אותן בעת התרחשותן. מהלך זה עלול להביא לשיבושים נוספים במערכת הפיננסית ולפגוע באמונו של הציבור בבטיחות, בנאותות ובמהימנות של התשתית הפיננסית.

 

תשתיות שוק פיננסי עשויות להיות קשורות זו לזו בקשרי זיקה, או להיות תלויות זו בזו, יכולים להיות להן משתתפים משותפים, וכן עשויות לשרת מוסדות ושווקים הקשורים זה לזה. קשרי תלות מורכבים עשויים להיות חלק רגיל מהמבנה ומהפעולות של תשתית שוק פיננסי. במקרים רבים סייעו קשרי תלות בהכנסת שיפורים ניכרים בבטיחותן וביעילותן של הפעילויות והתהליכים של תשתיות שוק פיננסי. אולם קשרי תלות יכולים להיות גם מקור חשוב של סיכון מערכתי. כך, לדוגמא, קשרי תלות אלה מגבירים את הפוטנציאל להתפשטות מהירה ורחבה של שיבושים בשווקים שונים. אם תשתית שוק פיננסי תלויה בתפקודה החלק של תשתית שוק פיננסי אחרת - אחת או יותר - בכל הנוגע לתהליכי תשלום, סליקה, סילוקין ורישום. הפרעות בתשתית שוק פיננסי אחת יכולות לשבש בו-זמנית תשתיות שוק פיננסי אחרות. קשרי תלות אלה עלולים להדביק בשיבושים יותר מתשתית שוק פיננסי אחת ואת משתתפיה ולפגוע במשק בכללו.

 

סיכון משפטי

תשתיות שוק פיננסי ומשתתפיהן עלולים להיחשף לסיכון משפטי. זהו הסיכון של תחולה בלתי צפויה של חוק או תקנה, שתוצאתה בדרך כלל הפסד. סיכון משפטי יכול להיווצר גם אם תחולת החוקים והתקנות הרלוונטיים אינה ודאית. כך, לדוגמה, סיכון משפטי כולל את הסיכון שבפניו עומד צד נגדי מתחולה בלתי צפויה של חוק, אשר הופך חוזים מסוימים לבלתי חוקיים או בלתי ניתנים לאכיפה. סיכון משפטי כולל גם סיכון של הפסד כתוצאה מעיכוב בהשבת נכסים פיננסיים או מהקפאת פוזיציות עקב הליך משפטי; זאת בהקשר חוצה גבולות וגם בהקשר תוך-מדינתי. על עסקה יחידה, על פעילות יחידה או על משתתף יחיד יכולים לחול גופי חקיקה שונים. במקרים כאלה עלולים להיגרם לתשתית השוק הפיננסי ולמשתתפיה הפסדים עקב החלה בלתי צפויה של חוק מסוים או עקב החלת חוק בצורה השונה מזו שהוגדרה בחוזה על ידי בית משפט בתחום שיפוט רלוונטי.

 

סיכון אשראי

תשתיות שוק פיננסי ומשתתפיהן עלולים לעמוד בפני סוגים שונים של סיכון אשראי, הוא הסיכון שצד נגדי - משתתף או ישות אחרת לא יוכל לעמוד בתחייבויותיו הכספיות במלואן במועד פירעונן, או בכל זמן בעתיד. תשתיות שוק פיננסי ומשתתפיהן עלולים לעמוד בפני סיכון של עלויות החלפה ( הקשור בדרך כלל לסיכון קדם סליקה) וסיכון קרן (הקשור בדרך כלל לסיכון סליקה). סיכון של עלויות החלפה הוא הסיכון של הפסד רווחים שטרם מומשו בגין עסקאות עם צד נגדי שלא נסלקו (לדוגמא, עסקאות של צד נגדי מרכזי שלא נסלקו). החשיפה המתקבלת היא העלות של החלפת העסקה המקורית במחירי השוק הנוכחיים. סיכון קרן הוא הסיכון שצד נגדי יפסיד את הערך המלא הכרוך בעסקה - לדוגמה, הסיכון שמוכר נכס פיננסי ימסור את הנכס באופן בלתי ניתן לביטול, אך לא יקבל תשלום. סיכון אשראי נובע גם ממקורות אחרים, כגון כשל של בנקים לסילוקין, נאמנויות או תשתיות שוק פיננסי הקשורות בקשרי זיקה, לפרוע  את התחייבויותיהם הפיננסיות.

 

סיכון נזילות

 תשתיות שוק פיננסי ומשתתפיהן עלולים לעמוד בפני סיכון נזילות. זהו הסיכון שצד נגדי - משתתף או ישות אחרת - לא יחזיק די כספים לכיסוי התחייבויותיו הכספיות בצורה ובעיתוי הצפויים, אף כי ייתכן שיהיה מסוגל לכך בעתיד. סיכון נזילות כולל את הסיכון שמוכר נכס לא יקבל תשלום במועד הפירעון, וייתכן שיצטרך ללוות נכסים או לממש אותם לכסף נזיל כדי לבצע תשלומים אחרים. הוא כולל גם את הסיכון שקונה נכס לא יקבל את המוצר שקנה בזמן המיועד, וייתכן שיצטרך ללוות נכס זה כדי לעמוד בתהחייבות המסירה שלו. לכן, לשני הצדדים של עסקה פיננסית יש פוטנציאל חשיפה לסיכון נזילות בתאריך הסליקה. בעיות נזילות טומנות בחובן את הפוטנציאל של יצירת בעיות מערכתיות, במיוחד אם בעיות נזילות אלו נוצרות כשהשווקים סגורים או בלתי נזילים, או כשמחירי הנכסים משתנים במהירות, או אם הן מעוררות חששות לגבי כושר פירעון. סיכון נזילות יכול לנבוע גם ממקורות אחרים, כגון כשל או אי יכולת של בנקים לסילוקין, סוכני נוסטרו, בנקים לנאמנות, ספקי נזילות ותשתיות שוק פיננסי קשורות לבצע את המצופה מהם.
 

סיכון תפעולי

כל תשתיות השוק הפיננסי עומדות בפני סיכון תפעולי. זהו הסיכון שליקויים במערכות מידע או בתהליכים פנימיים, טעויות אנוש, כשלי ניהול או הפרעות מאירועים חיצוניים יביאו לידי צמצום, התדרדרות או קריסה של השירותים שמספקת תשתית שוק פיננסי. כשלים תפעוליים אלה עלולים לגרום  עיכובים, הפסדים, בעיות נזילות, ובמקרים מסוימים סיכונים מערכתיים. ליקויים תפעוליים עלולים גם להפחית מהאפקטיביות של הצעדים שתשתיות שוק פיננסי עשויות לנקוט כדי לנהל סיכונים - לדוגמה, על ידי פגיעה ביכולתן להשלים סליקה או על ידי מניעת יכולתן לנטר ולנהל את חשיפות האשראי שלהן. במקרה של מערכות למסחר ליקויים תפעוליים עלולים להגביל את שימושיות נתוני העסקאות המוחזקים בידי המערכת. כשלים תפעוליים אפשריים כוללים שגיאות או עיכובים בעיבוד, השבתת מערכות, קיבולת בלתי מספקת, הונאה, אובדן נתונים ודליפת נתונים. סיכון תפעולי יכול לנבוע ממקורות פנימיים או חיצוניים. לדוגמה, משתתפים יכולים ליצור סיכון תפעולי לתשתיות שוק פיננסי ולמשתתפים אחרים, וסיכון זה עלול לגרום בעיות נזילות או בעיות תפעוליות במערכת הפיננסית הרחבה.

 

סיכון עסקי כללי

תשתיות שוק פיננסי עומדות בפני סיכונים עסקיים כלליים. סיכונים אלה קשורים לניהול והפעלה של תשתית שוק פיננסי כארגון עסקי, למעט אלה הקשורים לכשל של משתתף או של ישות אחרת, כבנק לסילוקין, נאמנות גלובלית או תשתית שוק פיננסי אחרת. סיכון עסקי כללי מתייחס להרעה אפשרית במצב הכספי (כארגון עסקי) של תשתית שוק פיננסי עקב ירידה בהכנסות או עלייה בהוצאות, שבעטיין ההוצאות גבוהות מההכנסות, ונגרם הפסד הנספג על ידי הון הארגון. הרעה זו עלולה להיגרם מהשפעות מוניטין שליליות, מביצוע כושל של אסטרטגיה עסקית, מתגובה בלתי אפקטיבית לתחרות, מהפסדים ביחידות עסקיות אחרות של תשתית השוק הפיננסי או של ארגון האב שלה, או מגורמים עסקיים אחרים. הפסדים הקשורים להיבט העסקי יכולים לנבוע גם מסיכונים המכוסים בעקרונות אחרים, למשל מסיכון משפטי או מסיכון תפעולי. כשל בניהול סיכון עסקי כללי עלול לשבש את פעולותיה העסקיות של תשתית השוק הפיננסי.

 

סיכוני משמורת והשקעה

תשתיות שוק פיננסי עשויות לעמוד גם בפני סיכון משמורת וסיכון השקעה בגין הנכסים שבבעלותן והנכסים שהן מחזיקות בשם המשתתפים בהן. סיכון משמורת הוא הסיכון להפסדים על נכסים המוחזקים במשמורת. אלה עלולים להיגרם במקרה שהנאמנות (או נאמנות משנה שלה) נכנסת לחדלות פירעון, נוהגת בהזנחה, מרמה, מקיימת ניהול כושל או ניהול רישום בלתי נאות. סיכון השקעה הוא סיכון שתשתית שוק פיננסי תספוג הפסדים כשהיא משקיעה משאבים משלה או של המשתתפים בה, כגון ביטחונות. סיכונים אלה יכולים להיות רלוונטיים לא רק לעלויות ההחזקה וההשקעה במשאבים, אלא גם לבטיחות ולמהימנות של מערכות ניהול הסיכונים של תשתית השוק הפיננסי. כישלונה של תשתית שוק פיננסי בהגנה על נכסיה עלול לגרום לבעיות אשראי, נזילות ומוניטין לתשתית השוק הפיננסי עצמה.​​​​​​​​