קול קורא לאספקת מידע בנוגע להקמת מאגר נתוני אשראי בישראל

01/11/2015

המועד האחרון להגשת מענה לקול הקורא נדחה ליום חמישי, 14 בינואר 2016, בשעה 17:00.

בנק ישראל מזמין בזה מידע בנוגע לתכנון, הקמה והפעלה של מאגר נתוני אשראי ללקוחות קמעונאיים ועוסקים, בהתאם להצעת חוק נתוני אשראי התשע"ו-2015.

הצעת החוק, שאושרה בכנסת בקריאה ראשונה, באה בהמשך להמלצות הוועדה לבחינת שיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי. הוועדה המליצה, בין היתר, על הקמת מאגר שירכז מידע ממקורות שונים ויועמד לרשות גורמים המעוניינים להעמיד אשראי ללקוחות, לצורך הערכת יכולת הלווה לעמוד בתשלום התחייבויותיו. בהצעת החוק נקבע כי בנק ישראל יאסוף את נתוני האשראי ממקורות המידע ויחזיק אותם במאגר, שיועמד לרשות לשכות אשראי וללקוחות, בהתאם לכללים ולסייגים שנקבעו.

 

כשלב ראשון בתכנון הקמת המאגר, מפרסם הבנק קול קורא זה, המופנה לגופים שהינם יצרנים או משווקים של מוצרי תוכנה מתאימים וגופים בעלי ניסיון בהקמה ותפעול של מאגר דומה, וכן לגופים שמתכוונים לפעול כלשכות אשראי. 

 

גופים המעוניינים להגיש מענה לקול הקורא, ישלחו את המענה לבנק ישראל, לכתובת הדוא"ל:
 ccr-survey@boi.org.il 

עד יום חמישי ה-14 בינואר 2016, בשעה 17:00.

 

שאלות בנוגע לקול קורא זה יש להפנות לכתובת הדוא"ל ccr-survey@boi.org.il.

 
להלן המסמכים הקשורים לקול הקורא:
   (מובהר בזאת כי אין מדובר בתרגום רשמי. הנוסח המחייב של הצעת החוק וכן הנוסח המחייב של החוק יהיו הנוסחים בשפה העברית כמפורסם ברשומות) 
 
​​