תיבות בסקירות כלכליות

 
סקירות ההתפתחויות התקופתיות של בנק ישראל כוללות ניתוחי עומק של סוגיות בולטות בתקופה הנסקרת, והצגה של תוצאות מחקרים קצרים שנערכו על ידי כלכלני חטיבת המחקר. ניתוחים ומחקרים אלה, המופיעים בסקירות תחת הכותרות "תיבות" או "סוגיות נבחרות", זוכים פעמים רבות לעניין גם שנים רבות לאחר פרסומם, ולכן בחרנו להציגם גם בנפרד כדי להקל על איתורם.
 
המשק והמדיניות הכלכלית
כותרת התיבה
מס' סקירה
תאריך פרסום
היצע שירותי האוטובוס ליישובים הערביים לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
התחבורה הפרטית בישראל: ניתוח ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים לקט ניתוחי מדיניות​ ​26/02/2019
137 17/06/2014​
137 17/06/2014​
התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמחיחה ארוכת הטווח 136 ​18/12/2013
דפוסי הרכישה של דירות בידי משקיעים מקומיים בשנים 2003- 2012 136 ​18/12/2013
הרוויזיות בנתונים הרבעוניים של החשבונאות הלאומית 135 24/12/2013​
22/02/2011
08/11/2006
08/05/2005​
​1/11/2004
03/08/2004​
​09/02/2003
 
 
 
מדיניות מוניטרית ואינפלציה
כותרת התיבה
מס' סקירה
תאריך
מדדים לאיכות התקשורת בהודעות שבנק ישראל מפרסם על החלטות הריבית לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
התמסורת משער החליפין למחירים לקט ניתוחי מדיניות​ ​26/02/2019
מדד המחירים לצרכן וסעיף שירותי הדיור בבעלות הדיירים 144​ ​26/07/2018
ניתוח של טיב התחזיות לגבי האינפלציה בעוד 12 חודשים​ 143 ​07/11/2017
האומדנים משוק ההון לציפיות לאינפלציה בישראל ובעולם 139 ​24/06/2015
הכוונה לגבי העתיד (Forward Guidance): הניסיון שהצטבר בעולם​ 138​ 04/02/2015​
11/10/2009
08/05/2005
09/12/2003
 
המדיניות הפיסקלית והמיסוי
 
כותרת התיבה
מס' סקירה
תאריך
ההטבות היישוביות במס ההכנסה: מאפייניהן ויעילותן המוגבלת בעידוד הגירה פנימית​ 140 ​02/02/2016
137 17/6/2014​
הגירעון מנוכה המחזור בישראל 132 14/2/2012
119
18/11/2007
115
08/11/2006 
השפעת צעדי מדיניות חליפיים על העוני 112 05/02/06
ניתוח ראשוני של תקציב הממשלה לשנת 2006 ותחזית רב-שנתית של התפתחויות התקציב.​
111
13/11/2005
109 
 08/05/2005
102
​3/08/2003
 
שוק העבודה
 
 
כותרת התיבה
מס' סקירה
תאריך
מערך חופשות התלמידים בישראל והשלכותיו על שוק העבודה ​לקט ניתוחי מדיניות​ ​05/01/2021
משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל לקט ניתוחי מדיניות​​ ​05/01/2021
סחר בלתי חוקי בהיתרי עבודה לעובדים פלסטינים בישראל: המצב הקיים ורפורמה מתוכננת לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
​הבדלים במאפיינים של העובדים בישראל, בהשוואה למדינות ה-OECD, לאורך התפלגות השכר והמיומנויות ובחינת תשואות השכר של ההון האנושי
​לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
האם יש בישראל הבדל מגדרי במיומנויות היסוד ובתמורה עבורן 143 ​07/11/2017
סקר המיומנויות למבוגרים: רקע כללי​ 141 ​06/08/2016
אמידת התשואה למיומנויות של העובדים במגזר העסקי ובמגזר הציבורי​ 141​ 06/08/2016​
מיומנויות היסוד של העובדים בישראל והפריון בענפי המשק 141 ​06/08/2016
התפתחותה של המוביליות בתעסוקה בין 2003 ל-2013​ 140 ​02/02/2016
החלת החובה להפריש כספים לפנסיה והשפעתה על השכר​ 139​ 24/6/2015​
הקשר בין איכות ההשכלה לצמיחה, ישראל בהשוואה לעולם​ 139​ 24/6/2015​
התפתחות השכר בישראל בשני העשורים האחרונים 138 ​04/02/2015
14/6/2011
14/6/2011
09/06/2010
11/10/2009
21/06/2009
11/02/2009
24/06/2008
119
18/11/2007
02/05/2006
02/02/2005
04/11/2003
 
 
 
רווחה, עוני ואי שוויון
כותרת התיבה
מס' סקירה
תאריך
​תחזית ארוכת טווח למערכת הביטוח הלאומי בישראל ​לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
הקשר בין המצב החברתי-כלכלי למצב הבריאות 141 ​06/08/2016
מענק העבודה: דיווח ראשוני על סקר ייעודי בקרב הזכאים למענק 140 ​02/02/2016
החלת החובה להפריש כספים לפנסיה והשפעתה על השכר​ 139 ​24/06/2015
תשלום מענק העבודה ב-2012: השנה הראשונה לפריסתו בארצית 136 18/12/2013​
התאגדות עובדים במשק הישראלי: תמונות תמצב ב- 2012 136 18/12/2013​
15/10/2012
14/06/2011
09/06/2010
10/02/2010​
11/02/2009
22/10/2008​
08/11/2006
05/02/2006
01/02/2004
ענפי המשק
 
כותרת התיבה
מס' סקירה תאריך
האם רמת שירות נמוכה של התחבורה הציבורית היא חסם ליציאה לעבודה - ממצאים מסקר בקרב נשים ערביות​ לקט ניתוחי מדיניות ​05/01/2021
מאפייני הגז הביתי בישראל לקט ניתוחי מדיניות​ ​05/01/2021
האפשרות להגיע לעבודה בתחבורה ציבורית מיישובים שונים בישראל: מדד לנגישות יחסית 144​ 26/07/2018​
מאפייני התחרות בין תחנות התדלוק בשוק הסולר בישראל 144​ ​26.7.2018
התפתחות משק החשמל בישראל - לקראת משק חשמל בר קיימא 143 07/11/2017
השימוש באנרגיות מתחדשות בישראל​ ​140 ​02/02/2016
ענף הבנייה ותרומתו לצמיחה 140 02/02/2016
גריטה מוקדמת של מכוניות בישראל - לקחים והמלצות​ ​139 ​24.6.2015
תחזית שנתית לצמיחת ענפי המשק 128 12/10/2010
השפעת המלחמה בצפון על התיירות 116 07/02/2006
ההתפתחויות העיקריות בענפי המסחר והשירותים. 112 05/02/2005
אומדן של גידול התוצר הנובע מהשיפור בתיירות בשנת 2005. 110 02/08/2005
פרויקטים גדולים בתחום התשתיות ודרך מימונם . 105 03/05/2004
 
שוק הדיור
 
כותרת התיבה
מס' סקירה תאריך
השינויים בשיעורי רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים על פי רמת ההכנסה בשנים 2016-2007 לקט ניתוחי מדיניות​ 26/02/2019​
רוכשי דירה ראשונה: התמורות שחלו ב-2012-2000 בדפוסי הרכישה, לפי רמת ההכנסה​ 138 ​04/02/2015
137 17/06/2014​
התפתחות מחירי הקרקע למגורים בשנים 2012-1998 135 11/6/2013
אמידת הצורך בדירות הנגזר מההתפתחויות הדמוגרפיות במגזר היהודי 133 17/06/2012
ניתוח הצעדים שננקטו במס השבח במהלך 2011 לשם מיתון העלייה של מחירי הדירות. 131 17/10/2011
131 17/10/2011
שוק הדיור – מחיר שירותי הדיור במדד המחירים לצרכן ומחירי הדירות 125 11/10/2009
מחירי הדירות ופעילות ענף הבנייה 113 02/05/2006
המגזר הציבורי
כותרת התיבה
מס' סקירה
תאריך
הערכת האפקטיביות של התוכניות "עתודה מדעית-טכנולוגית ו"לת​ת חמש" בהעלאת שיעור הנבחנים במתמטיקה ובמקצועות מדעיים-טכנולוגיים בהיקף מוגבר​ לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
ההוצאה לבריאות בישראל- גורמים דמוגרפיים ומבנה עלויות בהשוואה בין- לאומית 135 11/6/2013​
15/10/2012
21/06/2009
11/02/2009
13/02/2008
02/05/2007
01/11/2004
מקרו כלכלה
כותרת התיבה
מס' סקירה
תאריך
מחיר התוצר, מחיר הצריכה ותנאי הסחר 143 ​07/11/2017
הצריכה הפרטית וגורמים פיננסיים​ 140 ​02/02/2016
הקשר בין איכות ההשכלה לצמיחה - ישראל בהשוואה לעולם 139 ​24/06/2015
ההשקעה בנכסים קבועים במערכת הבריאות בישראל 138 ​04/02/2015
17/06/2012
14/02/2012
22/02/2011
21/06/2009
13/11/2005
02/08/2005
02/08/2005
03/08/2004
09/02/2003
סחר החוץ ומאזן התשלומים
שווקים פיננסים
יציבות פיננסית

 

כותרת התיבה​ מס' הסקירה​ תאריך פרסום​
בולטות הסיכון וזרמי ההשקעות בקרנות הנאמנות בישראל: המקרה של סימן הקריאה​ 144​ ​26/07/2018
השינויים במנגנון לחלוקת הסיכונים בקרנות הפנסיה החדשות בישראל והשפעתם על הסבסוד הבין-דורי​ 143​ 07/11/2017​
 ​