Researcher

אטקס חגי

תפקיד

חוקר בכיר

טלפון

02-6552581

פקס

02-6669591

דוא"ל

etkes.haggay@boi.org.il

חוקר בכיר, בתחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

השכלה

2003-2008- P.hD בכלכלה, אוניברסיטה העברית

2000-2002- .M.A בהיסטוריה מודרנית של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל-אביב

2001- M.Sc בכלכלה ובהיסטוריה כלכלית (The London School of Economics)

1997-1999- B.A בכלכלה והיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל-אביב

תחומי ענין

כלכלת עבודה קשרים כלכליים בין ישראל והרשות הפלסטינית ושוק העבודה בישראל.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.