Researcher

בכר ספי

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552193

פקס

02-6669007

דוא"ל

Sefi.Bahar@boi.org.il

​חוקר, בתחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

השכלה

תואר ראשון בכלכלה - אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני במדיניות ציבורית - אוניברסיטת תל-אביב

ניסיון מקצועי

​2014-2018 - קבוצת פארטו ראש צוות מחקר, כלכלה ורגולציה

2016-2018 - חוקר בחוג למדיניות ציבורית, חוקר בחוג למדיניות ציבורית

תחומי ענין

​כלכלת חינוך, תשתיות ואנרגיה

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.