Researcher

בנק קולסקי טלי

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552642

דוא"ל

tali.bank@boi.org.il

​חוקרת, בתחום מוסדות ושווקים פיננסיים, אגף פיננסי - חטיבת המחקר

השכלה

היום 2015 - מוסמך בכלכלה פיננסית, האוניברסיטה העברית
2014 - הסמכה כעורכת דין, לשכת עורכי הדין בישראל
2013 - בוגר במשפטים וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות)

ניסיון מקצועי

היום 2017 - חוקרת, תחום מוסדות ושווקים פיננסים, אגף פיננסי, חטיבת המחקר
2015-2017 - עוזרת מחקר, אגף פיננסי, חטיבת המחקר - בנק ישראל
2013-2014 - מתמחה, רשות ההגבלים העסקים

תחומי ענין

​בנקאות, שווקי האשראי, ארגון תעשייתי ורגולציה פיננסית

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.