Researcher

ברנד גלעד

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552504

דוא"ל

Gilad.Brand@boi.org.il

חוקר, בתחום נתוח מוניטרי, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

​דוקטורנט במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון תחום מחקר: מאקרו כלכלה ישומית

ניסיון מקצועי

​חוקר באגף המוניטרי בחטיבת המחקר בבנק ישראל

כלכלן באגף כלכלה ומחקר במשרד האוצר

חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

תחומי ענין

​אקונומטריקה של סדרות עיתיות, כלכלה מוניטרית ומודלים של חיפוש והתאמה

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.