Researcher

הרן-רוזן מאיה

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552694

פקס

02-6669298

דוא"ל

Maya.haran@boi.org.il

חוקרת, בתחום מוסדות ושווקים פיננסיים - אגף פיננסי - חטיבת המחקר​

השכלה

2016 - היום - האוניברסיטה העברית בירושלים, לימודי דוקטורט במימון ומנהל עסקים תחומי עניין: מימון צרכנים וכלכלה התנהגותית. מנחה: פרופ' אורלי שדה

2010-2012 - האוניברסיטה העברית בירושלים, M.A בתכנית המצטיינים של כלכלה פיננסית (סיום בהצטיינות)

2007-2010 - האוניברסיטה העברית בירושלים, B.A בכלכלה ומנהל עסקים (סיום בהצטיינות)​

ניסיון מקצועי

2014 - היום - חוקרת, בנק ישראל חטיבת המחקר, אגף פיננסי

2014-2012 - כלכלנית, משרד האוצר, מחלקת הפנסיה אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

2012-2011 - עמיתה בתוכנית עמיתי מכון מילקן במשרד האוצר, מחלקת הפנסיה אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

2011-2009 - סטודנטית, חטיבת המחקר, בנק ישראל​

תחומי ענין

רגולציה פיננסית, מימון צרכני, ביטוח, חיסכון פנסיוני ובנקאות צל​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.