Researcher

וייסמן דארין

טלפון

02-6552508

דוא"ל

Darin.Vaisman@boi.org.il

חוקרת, בתחום מקרו ופעילות המשק, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

השכלה

​2011 - דוקטור לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

2003 - מוסמך בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

2001 - תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב

ניסיון מקצועי

​2018 - חוקרת, חטיבת המחקר, בנק ישראל

2009 - מרצה, אוניברסיטת תל-אביב

2002-2018 - חוקרת, אוינברסיטת תל-אביב

תחומי ענין

​שוק הדיור, שוק העבודה ומדיניות מאקרו כלכלה

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.