Researcher

זוסמן נעם

טלפון

02-6552602

פקס

02-6669602

דוא"ל

noam.zussman@boi.org.il

כלכלן, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר​

תחומי ענין

מיקרו-כלכלה יישומית (עבודה, חינוך ושוק הדיור)​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.