Researcher

חן-ציון יעקב

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552560

דוא"ל

Yaakov.chen-zion@boi.org.il

​חוקר, בתחום מודלים, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

2015 - תואר בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה, האיניברסיטה העברית

2018-2015 - לימודים לתואר מוסמך בכלכלה, האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי

​2018 - חוקר בחטיבת המחקר

2018-2016 - חוקר בפורום קהלת לכלכלה

2018-2015 - מתרגל ועוזר מחקר באוניברסיטה העברית

2015-2013 - עוזר כלכלן במנהל הכנסות המדינה, משרד האוצר

תחומי ענין

​מדיניות מוניטרית, מטבעות קריפטוגרפים, מודלים של חיפוש וכלכלה שיתופית

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.