Researcher

סוחוי טניה

תפקיד

חוקרת בכירה

טלפון

02-6552620

פקס

02-6669620

דוא"ל

tanya.suhoy@boi.org.il

חוקרת בכירה, בתחום מקרו ופעילות המשק, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

השכלה

1981 - תואר שני - קיברנטיקה כלכלית, חוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטה ממלכתית,  מוסקבה.

1984 - תואר שלישי - כלכלה (סטטיסטיקה), איניברסיטה ממלכתית, מוסקבה

ניסיון מקצועי

2006 והיום  סטטיסטיקאית, אגף מקרו, חטיבת המחקר

1991-2006 מנהלת בסיס נתונים של חטיבת המחקר

1987-1990 סטטיסטיקאית בכירה, מכון לאקספרטיזה - כושר עבודה, מוסקבה

1985-1987  סטטיסטיקאית, מכון לחקר ותכנון משק המים, מוסקבה

1981-1984 מורה לסטטיסטיקה, אוניברסיטה ממלכתית של מוסקבה

תחומי ענין

שיטות אגרגציה של סדרות עתיות (מדדים משולבים), מודלים של תדירות מעורבת

(Midas), כימות של סקרים איכותיים (מדדי סנטימנט), מודלים סמי-פרמטרים

לתדירויות גבוהות (תחזיות ארוכות הטווח של עקומות עומס במשקל החשמל)

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.