Researcher

סעדון יוסי

תפקיד

ראש אגף

טלפון

02-6552605

פקס

077-8984834

דוא"ל

yosis@boi.org.il

​מנהל אגף פיננסי

השכלה

​1992-1995 - תואר ראשון (B.A), כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בן-גוריון

1995-1998 - תואר שני (M.A), כלכלה, אוניברסיטת בן גוריון

1999-2005 - תואר שלישי (Ph.D), כלכלה, אוניברסיטת בן גוריון

ניסיון מקצועי

2021 - מנהל האגף הפיננסי בחטיבת המחקר, בנק ישראל

2017-2021 - ראש תחום מדיניות מקרו יציבות בחטיבת המחקר, בנק ישראל, ירושלים

2015-2017 - חוקר בתחום מדיניות מקרו יציבות בחטיבת המחקר, בנק ישראל

2013-2015 - נציג מדינות ישראל וקפריסין בדירקטוריון של הבנק העולמי, הבנק העולמי, וושינגטון די.סי.

2014-2015 - נציג מדינת ישראל בדירקטוריונים של הבנק לפיתוח אמריקה הלטינית (IADB) וזרוע ההשקעות הפרטיות שלו (IIC) וושינגטון די.סי.

2007-2013 - דובר בנק ישראל, בנק ישראל ירושלים

2009-2013 - ממונה חוק חופש המידע בבנק ישראל, ירושלים

2009-2015 - יועץ לנגיד בנק ישראל, בנק ישראל

2010-2011 - יועץ חיצוני לקרן המטבע הבינלאומית (IMF) וושינגטון די.סי

2005-2007 - כלכלן חוקר בתחום היציבות הפיננסית בחטיבת המחקר, בנק ישראל ירושלים

1996-2013 - אוניברסיטת בן גוריון. מרצה בקורסי כלכלה, מימון, סטטיסטיקה, מתמטיקה ומחשב. בתארים ראשון ושני. באר שבע.

1996-2021 - המכללה האקדמית ספיר. מרצה בקורסי כלכלה, מימון, סטטיסטיקה, מתמטיקה ומחשב. חבר סגל אקדמי מאז 2004. שדרות


תחומי ענין

​יציבות פיננסית, כלכלה מוניטרית, תקשורת של בנקים מרכזיים ומאקרו כלכלה התנהגותית

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.