Researcher

פריש רוני

תפקיד

ראש תחום

טלפון

02-6552670

פקס

02-6669657

דוא"ל

roni.frish@boi.org.il

ראש תחום, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

השכלה

1995- מוסמך בכלכלה ומינהל עסקים, האוניברסיטה העברית

1993- בוגר החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי

1995-  כלכלן, בנק ישראל​

תחומי ענין

כלכלה בין-לאומיצ, מדיניות ציבורית, חינוך​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.