Researcher

קדמי איתי

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552629

דוא"ל

Itay.kedmi@boi.org.il

​חוקר, בתחום מוסדות ושווקים פיננסיים אגף פיננסי חטיבת המחקר

השכלה

​2014 - תואר בוגר בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית

2015 - לימודי תעודה בחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב

2019 - תואר מוסמך בכלכלה פיננסית, האוניברסיטה העברית (סיום בהצטיינות)

ניסיון מקצועי

​2015-2017 - מתמחה וחבר צוות בכיר, ביקורת מוסדות פיננסיים, סומך חייקין KPMG

2017-2019 - כלכלן עוזר מחקר באגף הפיננסי - חטיבת המחקר, בנק ישראל

2019-2021 - עמית הוראה, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית

2019 - היום - חוקר בתחום מוסדות ושווקים פיננסיים, אגף פיננסי - חטיבת המחקר, בנק ישראל

תחומי ענין

​מימון חברות, חשבונאות גופים מוסדיים

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.