Researcher

קהן מיכאל

תפקיד

ראש אגף

טלפון

02-6552686

פקס

02-6669686

דוא"ל

michael.kahn@boi.org.il

מנהל אגף פיננסי, חטיבת המחקר

השכלה

1986- מוסמך במימון, האוניברסיטה העברית

1983- בוגר החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי

2001-  מרצה מן החוץ, אוניברסיטת בן-גוריון​

תחומי ענין

המערכת הפיננסית​, מכשירים פיננסיים, מדיניות מקרו-יציבותית.

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.