Researcher

שחר אלה

תפקיד

חוקרת בכירה

טלפון

02-6552646

פקס

02-6669656

דוא"ל

ela.shachar@boi.org.il

חוקרת בכירה, בתחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות​ - חטיבת המחקר

השכלה

2019, דוקטור לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן

2008, מוסמך בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן

1994, בוגרת החוג לכלכלה, אוסדה, אוקראינה

ניסיון מקצועי

2009-  היום חטיבת המחקר, בנק ישראל

2008-2009 אגף כלכלה ומחקר, משרד האוצר

2006-2008 אגף מיקרו כלכלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה​

תחומי ענין

כלכלת עבודה, מיסים, הערכת מדיניות בשוק העבודה: מענק עבודה, סבסוד מסגרות הטיפול בילדים

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.