Researcher

שחר אלה

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552646

פקס

02-6669656

דוא"ל

ela.shachar@boi.org.il

חוקרת, בתחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות​ - חטיבת המחקר

השכלה

2008- מוסמך בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן

1994- בוגר החוג לכלכלה, אודסה, אוקראינה​

ניסיון מקצועי

2009-  כלכלנית בחטיבת המחקר, בנק ישראל

2008-2009 כלכלנית באגף כלכלה ומחקר, משרד האוצר

2006-2008 כלכלנית באגף מיקרו כלכלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה​

תחומי ענין

כלכלה ציבורית, מדיניות פיסקאלית, הערכת מדיניות בשוק העבודה- מס הכנסה שולי, סבסוד הוצאות טיפול בילדים, הגירה​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.