Researcher

שמע - זלטוקרילוב לילך

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552493

דוא"ל

lilah.sz@boi.org.il

חוקרת, בתחום מדיניות מקרו-יציבותית, אגף פיננסי - חטיבת המחקר​

השכלה

רישיון עריכת דין מס' 23925

רישיון רו"ח מס' 104694

2016-2019 - לימודי תשתית מוקדמת למחקר, הפקולטה למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

2010 – Moneyval Training מעריכי AML, מועצת אירופה.

2004 - B.A. בחשבונאות, האוניברסיטה העברית.

1999 -  M.A.בכלכלה, האוניברסיטה העברית.

1997 – B.A.  במשפטים וכלכלה, האוניברסיטה העברית. 

ניסיון מקצועי

7/2019 - חוקרת, חטיבת המחקר, בנק ישראל.

11/2015-7/2019 מבקר בכיר ביחידת ההסדרה - ממונה על המשכיות עסקית למערכת הבנקאית, פיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

7/2014-7/2019 מבקר ביחידת ההסדרה – התמחות ברגולציה בנקאית, רזולוציה והבראת בנקים וביטוח פיקדונות, פיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

7/2011-7/2014 יועצת בכירה לישראל בדירקטוריון הבנק לפיתוח אמריקה לטינית (IDB) וסגנית דירקטור בדירקטוריון ה- IIC.

2010-2011 מבקר ביחידת ההסדרה - ממונה על איסור הלבנת הון ומניעת טרור, פיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

8/2008-7/2011  מבקר ביחידת ההסדרה - התמחות ברגולציה בנקאית, פיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

12/2007-8/2008 חברה בפרויקט ליישום באזל 2, צוות המודלים הפנימיים, פיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

9/2001-8/2007 מבקר, צוותי ביקורת אשראי וציות, פיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

5/1998-9/2001 תובעת, מחלקה כלכלית (עבירות כלכליות), פרקליטות המדינה, משרד המשפטים.

9/1996-5/1998 התמחות במשפטים, מחלקה כלכלית, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים. 

תחומי ענין

בנקאות, רגולציה בנקאית, פינטק והתפתחות טכנולוגית בסקטור הבנקאי, יציבות פיננסית, פיתוח כלכלי, ציות ממשל תאגידי ואיסור הלבנת הון, כלכלה התנהגותית​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.