המחקר בבנק ישראל

אחד מתפקידיו של נגיד בנק ישראל על פי החוק הוא ייעוץ לממשלה בעניינים כלכליים. חטיבות הבנק, ובמיוחד חטיבת המחקר, מסייעות לנגיד בגיבוש המלצות מדיניות ובהערכת המדיניות של הממשלה באמצעות מעקב אחר התהליכים במשק וניתוחם ויצירת תשתית מחקרית להחלטות מדיניות מושכלות. תוצאות הניתוח השוטף, המחקר וההערכות מובאות בפני מקבלי ההחלטות בבנק ישראל, במשרדי הממשלה ובוועדות הכנסת ובפני הציבור הרחב. הן מסייעות בהבנת התהליכים הכלכליים, בזיהוי מגמות וסיכונים, בבחינה מקצועית של הצעות מדיניות, בגיבוש המדיניות במשרד האוצר ובמשרדי הממשלה האחרים, ובכלל זה בבניית תקציב המדינה. המחקר והניתוח הכלכלי מתנהלים בשלושה אפיקים עיקריים:

  • מעקב אחר ההתפתחויות השוטפות במשק וניתוחן. תוצאותיהם מתפרסמות בעיקר בדוח השנתי של הבנק, המוגש לממשלה ולכנסת על פי חוק בנק ישראל, וכן בדוח המדיניות המוניטרית ובדוחות התקופתיים של ההתפתחויות הכלכליות. חטיבת המחקר מפרסמת, אחת לחודש, מדד משולב למצב המשק, המסכם בזמן אמת את ההתפתחויות בתחום הריאלי. החטיבה מפרסמת גם תחזיות להתפתחות התוצר והשימושים (הצריכה הפרטית, הצריכה ציבורית, היצוא, ההשקעה) ולשיעור האבטלה.
  • ייזום הצעות למדיניות כלכלית בהתאם לצרכיו המשתנים של המשק
    דוגמאות בולטות לכך הן השתתפות בהכנת התוכנית לייצוב המשק (1985)  ובגיבוש התפיסה הכלכלית של התוכנית לקליטת גל העלייה של שנות התשעים והרפורמות בשוקי הכספים וההון. דוגמאות נוספות הן השתתפות בעיצוב התוכנית להפחתת העוני בישראל, בדיקת תרומתה של התוכנית "מס הכנסה שלילי" להפחתת העוני ולעידוד התעסוקה וגיבוש ההמלצות למדיניות הממשלה בתגובה על המשבר הכלכלי העולמי. כלכלני הבנק נוטלים חלק בגיבוש המדיניות הכלכלית במסגרת ועדות שונות, כגון "ועדת ברודט", שהמליצה על מסגרת תקציב רב–שנתית בתחום הביטחון, ומנתחים גם הצעות מדיניות של גופים אחרים במשק.
  • מחקרים בסוגיות שונות בכלכלת ישראל . אלו מתפרסמים בסדרה  "מאמרים לדיון " ובכתבי העת "סקר בנק ישראל) ," Israel Economic Review" ," בשיתוף עם האגודה הישראלית לכלכלה) ואחרים בארץ ובחו"ל. המחקרים עוסקים הן בזיהוי וניתוח של תהליכים כלכליים בסיסיים במשק והן בסוגיות מדיניות שונות.