מדדי הסנטימנט מבוססי סדרות קצרות של סקר מגמות בעסקים

18/09/2019 |  סוחוי טניה, רואש דניאל
תקציר

סקר מגמות בעסקים, שנערך על ידי הלמ"ס החל מ-2011 על בסיס חודשי, פתח אפשרויות חדשות "לחיזוי ההווה"  ( nowcatsing) של הצמיחה הריאלית. זאת עקב התדירות הגבוהה בו הוא נערך, הזמינות המוקדמת של תוצאותיו והייצוג הענפי של המגזר העסקי. יחד עם זאת, נתונים ישראלים תומכים בממצאים המצביעים על היחלשות המתאם בין מאזן הדעות המצרפי מסקרי עסקים איכותניים מסוג זה לבין אינדיקטורים מאקרו-כלכליים בתקופה שלאחר המשבר העולמי בשנים 2008-2009.

אנו בוחנים קשר זה על בסיס תשובות פרטניות ברמת החברה ועל בסיס סדרות עתיות של מאזני התשובות המצרפיים.

על בסיס תשובות הפירמות לגבי מכירות שלהן בשוק המקומי, נבדק קשר מסוג logit בין נתונים קטגוריאליים אלה בענפי התעשייה, המסחר הקמעונאי והשירותים לבין נתוני הפדיון בפועל, אשר דווחו (בדיעבד) בתקופה 2013-2017 לרשויות המס. בניתוח זה נמצא קשר סטטיסטי מובהק בחתכי רוחב;  אולם, מתאם בדינאמיקה מצרפית (ברמה סקטוריאלית) נמצא רק החל מ-2016, כאשר הוכנסו בשאלון הסקר שינויי ניסוח שנועדו לפשט אותו ולמקד אותו בהערכת מצב בחודש אחד, במקום הערכה לגבי שלושה חודשי כפי שהיה בניסוח הקודם. למרות ששינוי הניסוח הגביר תנודות עונתיות בהערכות הקטגוריאליות, השיפור במתאם הושג גם מעבר לאפקט זה.

אנו מוצאים גם שטיב הניבוי של ההערכות הקטגוריאליות מושפע מההטרוגניות של חברות בתוך הענף, במיוחד  בענף השירותים. 

על בסיס סדרות עתיות של מאזני הנטו הענפיים, אנו מציגים בעבודה את מדד הסנטימנט המצרפי, שנועד לספק הערכה בזמן אמת לגבי קצב הצמיחה החודשי.  מדד זה משוקלל באמצעות רגרסיה של Partial Least Squares המאפשרת לעדכן את המשקולות על בסיס חודשי ולכוון אותן למתאם מרבי עם צמיחת התוצר. מאחר והתוצר נמדד בתדירות רבעונית, אנו מבצעים סימולציות של רמות התוצר החודשיות, מנוכות עונתיות, באמצעות אינטרפולציה ו-bootstrapping. מדד סנטימנט זה מנבא את מחזור הצמיחה טוב יותר בהשוואה לשקלול של מאזני הנטו במשקולות קבועים שנקבעו בהתאם להרכב הענפי של התוצר. בתחזית הסתברותית (density nowcast) מבוססת, כ-85% מהסימולציות עומדות במבחן של cross-validation התומך בכך שבמדד הסנטימנט נמצא מידע מוביל בהשוואה להנחת נאיבית המבוססת על קצב הצמיחה ארוך הטווח בלבד.

טעות התחזית גדלה במעבר מאומדן ראשון של התוצר לאומדן המעודכן המתקבל אחרי מספר רביזיות של פרסומים.​

למאמר המלא כקובץ PDF באנגלית ​

​​