מדיניות לעידוד התעסוקה

28/07/2002 |  גוטליב דניאל, פלד-לוי אסנת, קסיר (קלינר) ניצה