אבטלה והשכלה בישראל: על מחזורי עסקים, שינויים מבניים ושינויים טכנולוגיים: 1986-1998

26/06/2000 |  פלוג קרנית, קסיר (קלינר) ניצה, ריבון סיגל