תוספת היוקר כמכשיר להגנת השכר הריאלי מפני הפתעות אינפלציוניות