הקשרים ארוכי וקצרי הטווח של ההשקעה בסקטור העסקי בישראל 1968-2008

18/03/2010 |  לביא יעקב, מנשה יגאל
תקציר
בעבודה זאת נמצא קשר ארוך טווח בין רמת ההשקעה בסקטור העסקי, התוצר ועלות ההון, התואם את התיאוריה הניאו-קלאסית. המשתנה המרכזי מבין משתני עלות ההון והקשור שלילית להשקעה העסקית הוא המחיר היחסי של ההשקעה (בהשוואה למחיר התוצר העסקי). מחיר זה משקף את השיפורים הטכנולוגיים מחו"ל המשפרים את איכות מלאי ההון בכלל והציוד בפרט וכן את שער החליפין הראלי במונחי יבוא.
משתנים הקשורים ישירות למדיניות המוניטרית והפיסקלית כמו הריבית הריאלית הקצרה בדיעבד ושיעור המס הסטטוטורי של סך המיסים הישירים נמצאו כמשפיעים על ההשקעה בטווח הארוך באופן שלילי כצפוי, והשפעתם שונה בין סוגי הנכסים (ציוד ומבנים). גמישות ההשקעה בין ההשקעה הריאלית הישירה של תושבי חו"ל להשקעה בסקטור העסקי היא חיובית אך קטנה יחסית (כחמשה וחצי אחוזים). מגמישות זאת ניתן לגזור כי גידול ראלי של ההשקעה הישירה של תושבי חו"ל במיליארד שקל תביא להגדלה של השקעה בסקטור העסקי בכ-250 מיליוני שקלים.
בטווח הקצר שיעורי השינוי של ההשקעה העסקית קשורים חיובית לשינוי בפעילות, לניצולת הציוד (המתקבל מסקר החברות), לשינוי בהשקעה הישירה של תושבי חו"ל ושלילית לשינוי במשתנים שונים הקשורים לעלות ההון (מחיר יחסי של ההשקעה, שעור המס הסטטוטורי). כן נמצאה השפעה שלילית ומובהקת של אי הודאות הגלומה בשינוי בתוצר העסקי ובתנאי הסחר על הגידול בהשקעה.
המחקר בשלמותו כקובץ PDF ()
לדף מאמרים לדיון של חטיבת המחקר