מודל מאקרו כלכלי ריאלי של המשק הישראלי

08/12/2010 |  הרקוביץ צבי, פרידמן עמית
תקציר
מאמר זה מציג מודל של משק פתוח עבור המשק הישראלי, אשר משמש לעריכת תחזיות רבעוניות עבור המשתנים המאקרו-כלכליים הריאליים המרכזיים, וככלי להערכת ההשפעות של שינויים במדיניות הפיסקאלית. כהדגמה, מוצגות ההשפעות של הפחתות מיסים ידועות מראש, והפחתה של יעד יחס החוב לתוצר בטווח הארוך. שינויי מדיניות אלו אפיינו את המדיניות הפיסקאלית בישראל בשנות האלפיים.
המודל הוא ניאו-קלסי בעיקרו, אבל כולל כמה אלמנטים ייחודיים, כגון השפעת נזילות על הצריכה הפרטית ורכיביה – הצריכה השוטפת ורכישת מוצרים בני-קיימא. המודל מורכב מפירמות ומשקי בית המבצעים אופטימיזציה דינאמית, וממשלה הקובעת את הצריכה הציבורית בהינתן יעד של יחס חוב לתוצר ושיעורי מס. תחת משטר פיסקאלי כזה, הכרזה על הפחתת מסי הכנסה בעתיד פועלת לגידול הפעילות הכלכלית באופן מידי, אך כאשר ההפחתה תבוצע, היא תלווה בקיצוץ הצריכה הציבורית המקזזת חלקית את ההשפעה המרחיבה של הפחתת המס.
המודל נאמד תוך שימוש בנתוני המשק בעשור האחרון. התוצאות מצביעות על כך שהמכפיל הפיסקאלי בישראל הוא 0.4 בלבד – נמוך יחסית – תוצאה הנובעת מפתיחותו של המשק והתחלופה בין יבוא ותוצר. עוד נמצא כי המשק רגיש מאד לזעזועים בסחר העולמי, שמשפיעים לא רק על היצוא אלא על הצריכה הפרטית דרך אפקט ההכנסה.

 

המחקר בשלמותו (באנגלית) כקובץ PDF