דין וחשבון הנגיד על עליות אמצעי התשלום בחודשי אוגוסט 1981

לכבוד
הממשלה
וועדת הכספים של הכנסת
ירושלים
א"נ,
הריני מתכבד בזה להגיש דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום, בהתאם לסעיף 35 בחוק
בנק ישראל תשי"ד 1954
, לאחר שבחודש אוגוסט 1981 עלו אמצעי התשלום ב15.5
אחוזים.
לפני כחודש ימים בלבד, ב25
באוקטובר 1981 . הגיש נגיד בנק ישראל דין וחשבון מפורט

למאמר המלא:surv55_5.pdf