דיסאינפלציה ויחס ההקרבה - מדינות מפותחות מול מדינות מתעוררות

01/02/2001 |  אופנבכר עקיבא, ברק סימי