דוח בנק ישראל

הדוח השנתי של בנק ישראל מתפרסם מאז 1954. הדוח מוגש בסוף מרץ לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 54 של חוק בנק ישראל התש"ע – 2010 ומתפרסם לציבור. הדוח מקיף מגוון רחב של תחומי הפעילות הכלכלית: המדיניות הכלכלית, התוצר, השימושים וענפי המשק, האינפלציה והמדיניות המוניטרית, המערכת הפיננסית, שוק העבודה, המגזר הציבורי ומימונו, מאזן התשלומים ומדיניות הרווחה ועוד.

הדיון מלווה באיורים ובלוחות טקסט, ושלובות בו תיבות, שבהן מנותחות בהרחבה סוגיות מיוחדות. לדוח מצורפים נספחים סטטיסטיים, ובהם סדרות עתיות ארוכות טווח על המשק הישראלי, העשויות לסייע לחוקרים במוסדות ציבוריים ובגופים עסקיים בניתוח המגמות במשק.