CLS

​מערכת ה- (Continuous Linked Settlement) CLS, שהוקמה בשנת 2002 על ידי הבנקים הגדולים בעולם כדי לצמצם את סיכון הסליקה במטבע חוץ, פועלת כמסלקה בין-לאומית לעסקות המרה בין מטבעות חוץ. הפעילות במערכת ה-CLS דומה לפעילות במערכת מסוג RTGS, אולם במקום פעולת סליקה במטבע אחד היא מבצעת בו-זמנית פעולות סליקה והמרה ממטבע למטבע. מערכת ה-CLS מספקת שירותי סליקה במטבעות של 17 מדינות, וכל הבנקים המרכזיים באותן מדינות מקושרים אליה ישירות באמצעות מערכות ה-RTGS שלהן. מערכת ה-CLS סולקת מעל 50 אחוזים מסך כל עסקות ההמרה במטבעות חוץ בעולם. 
 
במאי 2008 הצטרף השקל לסליקה ב-CLS, ובכך הושלם עוד חלק חשוב ביישום הרפורמה במערכות התשלומים בישראל, המאפשר המרות ש"ח/ מט"ח בצורה בטוחה וסופית. צירופו של המטבע הישראלי למערכת הסליקה העולמית הפחית משמעותית את סיכוני ההמרה הכרוכים בפעילותם של גורמים עסקיים בארץ עם גורמים בחו"ל והגביר את יציבותם. שילובו של השקל בין המטבעות החשובים בעולם, הנסלקים כיום במערכת CLS, חיזק את המטבע הישראלי והפך אותו למטבע בר-המרה, הנסחר באופן חופשי בעולם.  
ההצטרפות ל-CLS לא הייתה מתאפשרת לולא הושקה, ביולי 2007, מערכת זה"ב, שבה התשלומים במטבע מקומי הם מיידים וסופיים. 
 
מערכת ה-CLS נמצאת בבעלות של מעל 70 גופים פיננסיים בעולם ומפוקחת על ידי הבנק המרכזי של ארה"ב (Federal Reserve Bank), בשיתוף נציגים מכל המדינות שמטבעותיהן נסחרים ב-CLS. 
 

​​​​