הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

המדריך לחשבונות מוגבלים

1

תפקידו של המדור לחשבונות מוגבלים בפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל

 

 • המדור לחשבונות מוגבלים בפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל פועל מכוח הוראות חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-,1981 כולל התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.

 • המדור מקבל מהבנקים ומגופים נוספים (ההוצאה לפועל, בתי דין הרבניים, כונס הנכסים הרשמי והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות) את המידע על הגבלת חשבונות ו/או לקוחות לפי החוק. המידע על סטטוס ההגבלות של החשבונות והלקוחות האלה מופץ, לאחר עיבוד, לכל הבנקים המסחריים, לגופים הנוספים וכן לבעלי רשיונות על פי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002. 

 • אם התמלאו התנאים להגבלת לקוח בנסיבות מחמירות, מדור חשבונות מוגבלים שבפיקוח על הבנקים שולח הודעה על כך ללקוח, לבעלי העניין בחשבון, לבנקים ולגופים הנוספים. (על הגבלה רגילה מודיע הבנק המסחרי.)

 • המדור מטפל בבירורים הקשורים לחשבונות וללקוחות שהוגבלו, אולם אין בסמכותו להתערב ישירות בהחלטה של בנק שהטיל הגבלה על חשבון או שסירב לכבד שיק.

 

2

הגבלה רגילה


סעיף 2(א) בחוק קובע כי חשבון שנמשכו עליו, במהלך תקופה של עד שנים-עשר חודשים, עשרה שיקים (או יותר) ללא כיסוי, והבנק סירב לכבדם מסיבה זו, יוגבל למשך שנה.

במקרה שסורבו על ידי הבנק מעל עשרה שיקים, ולא עברו לפחות חמישה-עשר יום בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון, החוק קובע שהחשבון לא יוגבל, וזאת כדי להגן על לקוחות שאירוע כזה היה חד-פעמי ויוצא דופן בהתנהלותם.

הגבלת הפעילות מתבטאת בסיווגו של החשבון כ"חשבון מוגבל", ושל בעליו – כ"לקוח מוגבל". חשבון מוגבל, חל איסור למשוך עליו שיקים; זאת אומרת שהבנק לא יכבד שיקים אשר נמשכו  על חשבון זה בתקופת ההגבלה מסיבת "חשבון מוגבל". עם זאת, אם ללקוח מוגבל יש חשבון נוסף, שלא הוגבל, הוא רשאי להמשיך ולמשוך עליו שיקים.

ההשלכות של הגבלת חשבון והגבלת לקוח

ללקוח מוגבל אסור לפתוח חשבון חדש שנמשכים עליו שיקים בכל בנק שהוא. האיסור חל כאמור אך ורק לגבי חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו שיקים.

לקוח מוגבל אינו יכול להתמנות למיופה כוח או למורשה חתימה בחשבון חדש שנמשכים עליו שיקים.

שימו לב: לקוח מוגבל רשאי לפתוח חשבון רגיל, שלא נמשכים עליו שיקים, וזאת בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון. סירוב של בנק לפתוח חשבון ללא שיקים אך ורק משום שהלקוח מוגבל אינו בגדר סירוב סביר לפתיחת חשבון. (לעיון בהוראת ניהול בנקאי תקין 422 בנושא פתיחת חשבון לחצו כאן). כמו כן לקוח מוגבל רשאי להמשיך לפעול בחשבון המוגבל במזומן, לקבל אליו הפקדות ולעשות כל פעולה שאינה משיכת שיקים על אותו חשבון.

מהי תקופת הגבלה רגילה?

תקופת ההגבלה הרגילה היא שנה אחת. התקופה מתחילה ביום שבו הבנק הודיע ללקוח על הגבלת חשבונו, והיא חלה לפחות חמישה עשר ימים לאחר היום שבו ההודעה נשלחה ללקוח.

האם ניתן לפתוח חשבון ללקוח מוגבל בתקופה שלפני תחילת ההגבלה?

ממועד משלוח הודעת ההגבלה ובמשך חמישה עשר ימים לאחר מכן החשבון נמצא במצב של המתנה לכניסת ההגבלה לתוקף. במהלך תקופה זו הבנק אינו רשאי לפתוח ללקוח חשבון שיקים.

על מי חלה ההגבלה?

ההגבלה מוטלת על החשבון ועל בעלי החשבון הרשומים בבנק ביום שבו התמלאו התנאים להטלתה, ואין זה משנה מי מבין השותפים משך את השיקים שסורבו.

שימו לב: ההגבלה לא תחול על מיופה כוח בחשבון, אף אם הוא שחתם על השיקים אשר סורבו בגלל חוסר כיסוי.

להלן מקרים נוספים:

חשבון של חברה בע"מ – חברה היא התאגדות רשומה בעלת אישיות משפטית עצמאית. חשבונה של חברה יוגבל לפי מספר הזיהוי שלה (מספר הח"פ). מורשי החתימה של החברה לא יוגבלו על פי מספרי הזהות שלהם, כלומר יוכלו להמשיך ולמשוך שיקים על חשבונותיהם הפרטיים.

חשבון של עוסק מורשה – חשבון עסקי של עוסק מורשה, דינו לעניין הגבלתו כדין חשבון של לקוח פרטי. (ידווח על ההגבלה לפי תעודת הזהות של בעל החשבון.) 

חשבון של ועד עובדים או של נציגות בית משותף – כאשר הוגבל חשבון של ועד עובדים או של נציגות בית משותף ההגבלה חלה על הוועד או הנציגות, אולם מורשי החתימה הפועלים בשמם בחשבון לא יוגבלו באופן אישי.

 

3

הגבלה בנסיבות מחמירות ("הגבלה חמורה")


לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא מי שהתקיים בו אחד מן התנאים הבאים:
 1. לקוח שחשבונו הוגבל, ובמהלך תקופת ההגבלה הוגבל חשבון נוסף שלו.

 2. מי שהיה לקוח מוגבל בעבר, והוגבל שנית בתוך שלוש שנים מיום שנסתיימה תקופת הגבלתו הקודמת – בין אם באותו חשבון ובין אם בחשבון אחר שלו.

מהן ההשלכות של הגבלה בנסיבות מחמירות?
 • הסנקציה המרכזית המוטלת על לקוח שהוטלה עליו הגבלה בנסיבות מחמירות היא, שכל חשבונות השיקים המתנהלים על שמו יוגבלו. כמו כן יוגבלו כל החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה. המשמעות מבחינת הלקוח שהוגבל היא שאסור לו למשוך שיק על כל חשבון.

 • ללקוח מוגבל בנסיבות מחמירות אסור לפתוח חשבון חדש שנמשכים עליו שיקים בכל בנק שהוא. האיסור חל אך ורק לגבי חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו שיקים.

 • לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות אינו יכול להתמנות למיופה כוח או למורשה חתימה בחשבון שנמשכים עליו שיקים.

 • לקוח מוגבל רשאי לפתוח חשבון רגיל שלא נמשכים עליו שיקים, וזאת בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון. סירוב של בנק לפתוח חשבון ללא שיקים אך ורק משום שהלקוח מוגבל אינו בגדר סירוב סביר לפתיחת חשבון. לעיון בהוראת ניהול בנקאי תקין 422 בנושא פתיחת חשבון לחצו כאן). כמו כן לקוח מוגבל רשאי להמשיך לפעול בחשבון המוגבל במזומן, לקבל אליו הפקדות ולעשות באמצעותו כל פעולה שאינה משיכת שיקים על החשבון.
מהי תקופת הגבלה בנסיבות מחמירות?

תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות ושל חשבונותיו היא שנתיים.

מהו מעמדו של חשבון שמיופה הכוח בו הוגבל בנסיבות מחמירות עקב פעילות בחשבון אחר?

כשלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, יוגבל גם חשבון שבו הוא פועל כמיופה כוח. משמע שלא יהיה ניתן למשוך שיקים על חשבון שבו הוא מיופה כוח. בעל החשבון שהוגבל כאמור בגלל מיופה הכוח רשאי לפנות אל הבנק ולהודיע על ביטול ייפוי הכוח, וכתוצאה מכך תתבטל גם הגבלת החשבון שבו מיופה הכוח היה מוסמך למשוך שיקים.

האם אדם המוגבל בנסיבות מחמירות שהוא מורשה חתימה בחשבון של חברה יגרום להגבלת חשבונה של החברה?

החוק קובע כי הגבלה בנסיבות מחמירות שהוטלה על מורשה חתימה של החברה אין בה כדי להגביל את חשבון החברה. עם זאת, מורשה החתימה שהוגבל בנסיבות מחמירות אינו רשאי למשוך שיקים על כל חשבון, ובכלל זה חשבון של החברה.

כיצד יושפע שותף בחשבון ששותפו הוגבל בנסיבות מחמירות עקב פעילות בחשבון אחר?

לקוח שהוגבל בנסיבות מחמירות –יוגבלו כל חשבונותיו, וכן חשבונות המשותפים לו ולאחרים, וזאת אף אם מהחשבון המשותף לא סורבו שיקים עקב אי כיסוי. אכן, על החשבון המשותף לא ניתן למשוך שיקים כלל אחרי ההגבלה, אולם שותף שהוא עצמו אינו לקוח מוגבל רשאי למשוך שיקים בחשבונות אחרים שלו, וכן לפתוח חשבון שיקים חדש.​

4

הגבלה בנסיבות מיוחדות ("מוגבל מיוחד")

החוק מאפשר הטלת הגבלה בנסיבות מיוחדות במצבים הבאים:

 • חייבים שהוגבלו על ידי בתי משפט בהליכי פשיטת רגל.
 • חייבים שהוגבלו על ידי רשמי ההוצאה לפועל במסגרת הליכים שננקטו בעניינם לצורך גביית חובות.
 • חייבים שהוגבלו על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במסגרת הליכי גביית חובות לרשויות ממשלתיות ולגופים ותאגידים נוספים.
 • סרבני גט שהוגבלו על ידי בית דין רבני.

להוציא את תקופת ההגבלה, העשויה להימשך במקרים האמורים עד חמש שנים, ונקבעת על ידי הרשות המוסמכת שהטילה את ההגבלה, דינו של לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות כדין לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות.  

מידע על הגבלות מיוחדות ניתן לקבל מהגוף שהטיל את ההגבלה.

בנק ישראל אינו מפרסם באתר האינטרנט שלו את זהותם של לקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות, אלא רק את פרטי החשבונות שבבעלותם, אשר הוגבלו כתוצאה מהכרזתם כמוגבלים בנסיבות מיוחדות. חשבונות אלה מתפרסמים באתר עם ציון מועד סיומה של תקופת ההגבלה.​

 

5

איתור חשבונות מוגבלים ולקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות

כדי לסייע לאזרחים להימנע מקבלת שיקים ללא כיסוי מפרסם בנק ישראל באתר האינטרנט שלו את מספרי החשבונות המוגבלים ואת מועד סיום ההגבלה, בציון פרטי הבנק והסניף שבו מתנהל החשבון. כמו כן מפורסמים באתר האינטרנט שמות הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות עם מספרי תעודות הזהות שלהם ותאריך סיומה של תקופת ההגבלה.

שימו לב:

 • בנק ישראל אינו מפרסם באתר האינטרנט את זהותם של לקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות (שהוגבלו על ידי ההוצאה לפועל, בתי דין רבניים, כונס הנכסים הרשמי והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות), אלא רק את פרטי החשבונות שבבעלותם, אשר הוגבלו כתוצאה מהכרזתם כמוגבלים בנסיבות מיוחדות. חשבונות אלה מתפרסמים באתר תוך ציון מועד סיומה של תקופת ההגבלה.
 • המידע באתר האינטרנט של בנק ישראל אינו כולל לקוחות מוגבלים בנסיבות חמורות, אשר טרם חלפו 60 ימים ממועד תחילתה של הגבלתם, וכן אינו כולל מידע על לקוחות שערערו לבית המשפט בעניין הגבלתם.

לאיתור חשבונות מוגבלים ולקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות 

6

השלכות עקיפות הנובעות מהגבלת לקוח

מעבר להשלכות הישירות החלות על מי שהוגבל בכל אחד מסוגי ההגבלות ישנן השלכות נוספות הנובעות מעצם הטלת ההגבלה:

 • החוק אינו אוסר על בנק להנפיק כרטיס אשראי ללקוח מוגבל. עם זאת, בנקים שהנפיקו ללקוחותיהם כרטיסי אשראי רשאים לבטל אותם. ביטול הכרטיס נובע בדרך כלל ממצבו הכספי של הלקוח, אשר ככל הנראה הביא לסירוב השיקים ולהטלת ההגבלה. ביטול כזה הוא במסגרת ההחלטות העסקיות של הבנק.

כרטיס דביט: על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 422 בנק מחויב להנפיק לכל לקוח, לרבות לקוח מוגבל, כרטיס חיוב (דביט) לביצוע מיידי של תשלומים. (החשבון מחויב בעת ביצוע העסקה, ללא אשראי.) במקרים שרשם של ההוצאה לפועל אסר על לקוח לעשות שימוש בכרטיסי חיוב לרבות כרטיס דביט, וכן במקרים יוצאי דופן הקשורים לתחום הלבנת הון, לא יונפק כרטיס ללקוח כרטיס כזה.

 • הבנקים יכולים לסרב להעניק אשראי (הלוואות, משכנתאות, מסגרות אשראי וכיו"ב) ללקוחות מוגבלים, וזאת גם לאחר סיום ההגבלה. גם סירוב זה הוא בתחום השיקולים העסקיים של הבנק בלבד, ואין לבנק ישראל רשות להתערב בו
 • מידע על הגבלות מועבר ללשכות האשראי לפי חוק שירות נתוני אשראי, ועשוי לעמוד לרשות נותני אשראי חוץ-בנקאי (שאף הם יכולים לסרב להעניק אשראי ללקוחות מוגבלים) ובתי עסק שונים.

מידע על הגבלות בנקאיות מועבר גם למערכת לשיתוף נתוני אשראי מתוקף חוק נתוני אשראי. המידע על ההגבלה מוצג בדוח האשראי של הלקוח בתקופת ההגבלה ובשלוש השנים שלאחר סיומה, והוא מידע שלילי מובהק. כדי להפיק דוח נתונים אישי מרוכז ממאגר נתוני האשראי ניתן ליצור קשר עם נציגי המאגר דרך אתר בנק ישראל או בטלפון *6194.

מידע על הגבלות מופיע גם בתעודת הזהות הבנקאית, שנשלחת ללקוח (ללא עלות) פעם בשנה. (הפקת תעודת זהות בנקאית נוספת ניתן להזמין, בעלות נמוכה, לאורך כל ימות השנה.)

7

משלוח התראה והודעה על הגבלה המוטלת על ידי בנק


מתי נשלחת התראה על הגבלה?

משסורבו חמישה שיקים בחשבון מהסיבה "אין כיסוי מספיק" (אכ"מ), על הבנק לשלוח לבעל החשבון התראה. בהתראה מובהר כי אם יסורבו במשך שנים-עשר חודשים עשרה שיקים ומעלה בחשבון מטעמי אי כיסוי, החשבון ובעליו יוגבלו.

פגם בהתראה או אי קבלת התראה שנשלחה אינם סיבה לביטול ההגבלה, ובלבד שהבנק אכן שלח התראה.

במקרה שבמועד משלוח ההתראה התקיימו התנאים להגבלה לא תישלח ללקוח התראה, אלא הודעת הגבלה בלבד.

למען הסר ספק, במקרה של הגבלה בנסיבות מחמירות לא נשלחת התראה.

מי מודיע על הגבלה רגילה ועל הגבלה בנסיבות מחמירות?

התאגיד הבנקאי מודיע על הטלת הגבלה רגילה, ואילו המפקח על הבנקים מודיע על הטלת הגבלה בנסיבות מחמירות או מיוחדות, למעט הודעות על הגבלות מיוחדות של ההוצאה לפועל, שנשלחות ישירות על ידי ההוצאה לפועל. 

מתי נשלחת הודעה על הגבלה?

הודעת בנק על הגבלה רגילה תישלח לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום שבו סורב השיק האחרון שגרם להגבלה. ההגבלה תתחיל חמישה עשר ימים לאחר משלוח ההודעה.

הודעת המפקח על הבנקים על הגבלה בנסיבות מחמירות תישלח בתוך תשעה ימים מן היום שבו התקבל בבנק ישראל דיווח הבנק על ההגבלה שגרמה להגבלה בנסיבות מחמירות.

למי יישלחו ההתראה והודעת ההגבלה?

במקרה של הגבלה רגילה הודעת ההתראה וההודעה על הגבלה יישלחו לכל אחד מבעלי החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה בחשבון.

במקרה של הגבלה בנסיבות מחמירות הודעות על הגבלה ישלחו לכל בעלי החשבונות, מיופי הכוח ומורשי החתימה בכל החשבונות שההגבלה חלה עליהם.

8

ספירת (מניין) השיקים להגבלת החשבון


מהו שיק מסורב?

שיק מסורב הוא שיק שהוצג לפירעון בתאריך הנקוב עליו, או אחרי תאריך זה, והבנק סירב לפרוע אותו מפני שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון.

לפי סעיף 7א(א) לחוק  על הבנק לשלוח לבעלי החשבון או למורשי החתימה בחשבון של תאגיד הודעה בדבר הצורך בהפקדת כספים בחשבון לכל המאוחר בשעה 8:00 ביום העסקים העוקב ליום העסקים שבו השיק הוצג לפירעון, וכן לאפשר להפקיד בחשבון כספים עד שעתיים וחצי לפני תום יום העסקים; זאת כדי למנוע את סירוב השיק ביום האמור.

אם לא הופקד סכום לפירעון השיק, הבנק יחזיר אותו מהסיבה "אין כיסוי מספיק" (אכ"מ) וימנה אותו במניין השיקים ללא כיסוי בחשבון.

האם שיק שניתנה לגביו הוראת ביטול נמנה במניין השיקים ללא כיסוי?

הבנק שבו מתנהל חשבונו של מושך השיק (הבנק המשלם) חייב לבדוק אם יש בחשבון יתרה מספקת לתשלום השיק גם אם הלקוח נתן הוראה לבטלו. המשמעות היא שגם שיק שבוטל ייספר במניין השיקים ללא כיסוי אם בחשבון לא הייתה יתרה מספקת לתשלומו, והבנק לא היה מכבד את השיק גם אלמלא ניתנה הוראת הביטול.

במקרה שבמועד הצגת השיק לפירעון אין בחשבון כיסוי מספיק, ומושך השיק ביטל אותו (למשל אם, לטענתו, הוא לא קיבל תמורה בעדו) – הבנק יחזיר את השיק בציון שתי סיבות: "אין כיסוי מספיק" ו"ניתנה הוראת ביטול". 

האם שיק שחזר מסיבה נוספת, שאינה הוראת ביטול, נמנה במניין השיקים ללא כיסוי?

רוב סיבות ההחזרה המנויות בכללי המסלקה הן סיבות שאינן קשורות לשאלה אם הייתה בחשבון יתרה מספקת: "החשבון נסגר"; "חתימת המושך אינה תקינה"; "אין התאמה בין הסכומים"; "חסר היסב"; "ההיסב אינו תקין" ועוד.

סיבות אלה אינן פוטרות את הבנק הנמשך מלבדוק את היתרה לכיסוי השיק. אם בבדיקה מתברר שלשיק אין כיסוי, והבנק מחליט שלא לשלם אותו גם מסיבה נוספת, יחזיר הבנק את השיק מסיבת "אין כיסוי מספיק" ויציין גם את הסיבה הנוספת. לדוגמה: במקרה שאין כיסוי מספיק בחשבון במועד הצגת השיק לפירעון, וגם חתימת המושך אינה דומה לדוגמת חתימתו בבנק, יחזיר הבנק את השיק  מסיבת "אין כיסוי מספיק" וגם מהסיבה "חתימת המושך אינה תקינה".

מהן הסיבות אשר בהתקיימן אין מונים את השיק במניין השיקים ללא כיסוי?

ישנן סיבות החזרה יוצאות דופן, אשר בהתקיימן השיק אינו נספר כשיק שסורב גם אם בעת הצגתו לפירעון לא הייתה יתרה מספקת בחשבון. במקרים אלו לא מתקיים ההיגיון המשפטי המביא להגדרתו כמסורב ולספירתו במניין השיקים ללא כיסוי, משום שמושך השיק לא היה צריך, או לא היה יכול, להיערך ולהשאיר בחשבונו יתרה מספקת לתשלום השיק. דוגמאות לכך הן שיק שהתברר והוכח כגנוב, שיק שהופקד לפני מועד הפירעון ושיק שנמשך מחשבון שבעליו נפטר.

ניתן להתעדכן ברשימת סיבות ההחזרה העדכנית בפרק 206 לכללי המסלקה.

מתי ניתן להחזיר שיק מהסיבה "טופס השיק בוטל" בלבד?

כאשר בעל חשבון מודיע לבנק בהודעה חתומה על אובדנם או גניבתם של טופסי שיקים ריקים, ושיק שנכתב על טופס כזה מוצג לפירעון, הוא לא ייספר במניין השיקים שסורבו בחשבון, אלא יוחזר מהסיבה "טופס השיק בוטל". במקרה כזה יבקש הבנק מהלקוח להציג, כראיה, אישור על הגשת תלונה במשטרה, או החלטת בית משפט.

חשוב לציין כי לבנק יש שיקול דעת במקרה זה, ולכן גם במקרה שהלקוח מסר הצהרה ואישור על הגשת תלונה למשטרה בגין גניבת השיק או אובדנו, הבנק רשאי – מטעמי זהירות הנוגעים להתנהלות הלקוח – להחזיר את השיק מסיבת החזרה מס' 6: "נתקבלה הוראת ביטול", סיבה המחייבת בדיקת כיסוי.

כיצד נמנים השיקים בחשבון משותף?

בחשבון משותף השיקים נמנים לגבי שני השותפים בחשבון, גם אם רק אחד מהם חתם על השיקים שסורבו והוחזרו מחמת "אין כיסוי מספיק". בחשבון שבו, על פי זכויות החתימה בחשבון, שני השותפים צריכים לחתום על השיק, ורק אחד מהם חתם, יחזיר הבנק את השיק מהסיבה "חתימת המושך אינה תקינה", ואם אין יתרה בחשבון – גם מסיבת "אין כיסוי מספיק", שתביא לספירתו במניין השיקים שסורבו.

מה דינו של שיק שהוצג לפירעון לאחר הגבלת החשבון?
 • שיקים שהוצגו לפירעון מיום תחילת ההגבלה ואילך יוחזרו מהסיבה "חשבון מוגבל", והם אינם בגדר שיקים שסורבו מסיבת "אין כיסוי מספיק".
 • שימו לב: שיקים שסורבו בתקופת ההמתנה של 15 הימים, שבין סירוב השיק האחרון שגרם להגבלה לבין תחילת ההגבלה, ייתוספו למניין השיקים שסורבו בחשבון ואשר גרמו להגבלתו.
מה קורה כאשר מוטל עיקול על החשבון?

במצב שבו הבנק מחזיר שיק אך ורק מפני שהחשבון מעוקל, ואלמלא העיקול הוא היה מכבד אותו, יחזיר הבנק את השיק מסיבת "החשבון מעוקל", ובמקרה זה השיק לא ייספר כשיק שחזר בשל חוסר כיסוי. הכלל האמור תקף במשך 60 ימים מהיום שבו הבנק קיבל את הודעת העיקול.

לעומת זאת, אם אין בחשבון יתרה מספקת לתשלום השיק, שלא בגלל העיקול, יחזיר אותו הבנק משתי הסיבות – "החשבון מעוקל" ו"אין כיסוי מספיק".

מה דינו של שיק שחזר מסיבת "אין כיסוי מספיק" יותר מפעם אחת?

שיק ייספר במניין השיקים שסורבו רק פעם אחת - גם אם  הוא הוצג בחשבון מספר פעמים, והבנק החזירו בכל פעם מהסיבה "אין כיסוי מספיק".

האם ניתן לחזור ולהציג שיק שהוחזר מהסיבה "נתקבלה הוראת ביטול"?

על פי כללי המסלקה אין לחזור ולהציג שיק שהוחזר מהסיבה "נתקבלה הוראת ביטול". לפיכך שיק שהוחזר מסיבה זו והוצג לפירעון פעם נוספת יוחזר אך ורק מסיבת הביטול, גם אם בהצגה הנוספת לא היה לו כיסוי.

על סמך איזו יתרה יחליט הבנק אם להחזיר שיק מהסיבה "אין כיסוי מספיק"?

היתרה הקובעת בעת החלטת הבנק אם להחזיר את השיק בגלל חוסר כיסוי היא היתרה בחשבון הלקוח המשלם (הנמשך) בסוף יום העסקים שבו השיק הוצג בחשבון המוטב (האדם שקיבל את השיק). לרוב כשהסליקה אלקטרונית, תמונת השיק ("השיק הממוחשב") מגיעה לבנק המשלם במהלך הלילה, ונבדקת על ידו ביום שלאחר הצגתו בחשבון המוטב. באופן דומה, במקרה של סליקה ידנית השיק מגיע פיזית לבנק המשלם יום לאחר הצגתו בחשבון המוטב.

מתי הזיכוי בגין הפקדת שיק  הופך לסופי, וניתן למשוך את סכומו מהחשבון באמצעות שיק או בדרך אחרת?

ככלל, הזיכוי בגין שיק שהופקד בחשבון נחשב לזיכוי זמני, והוא הופך לסופי כעבור שלושה ימי עסקים נוספים על יום הפקדתו. אם הבנק הנמשך (הבנק המשלם) מחליט להחזיר את השיק – משום שניתנה הוראת ביטול, בגלל חוסר כיסוי, או מכל סיבה אחרת – יחויב חשבונו של המוטב בסכום השיק; משמע שסכום זה לא יעמוד לרשותו. לפיכך הבנקים נוהגים שלא לכלול שיקים המופקדים בחשבון בחישוב היתרה הקובעת לכיסוי שיקים הנמשכים מהחשבון כל עוד לא חלפו שלושה ימי עסקים נוספים על יום ההפקדה.

המלצה: כדי שהיתרה הנוצרת בעקבות הפקדת שיקים תשמש לפירעון תשלומים שונים שנגבים מהחשבון (למשל שיקים הנמשכים עליו), יש להפקיד את השיקים לפחות ארבעה ימי עסקים לפני מועד החיוב הצפוי של החשבון בתשלומים האמורים.​

9

הסרת הגבלה

הליך הסרת הגבלה מתנהל באמצעות ערעור לבית משפט שלום על פי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981. לקוח מוגבל או לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות רשאים לבקש מבית משפט שלום שיבטל את הבאתו של שיק במניין השיקים המסורבים בהתקיים אחד מתנאים אלה:

 • הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות.
 • הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שני תנאים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול, ולא ניתן לפרעו במשך שישים הימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
 • ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק – משום שהייתה בחשבון יתרה מספקת, או מכוח הסכם אתו. 
 • נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק.
 • הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום" כאמור בסעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי, ובין המועד שבו השיק נמשך למועד שבו הוא הוצג לפירעון הייתה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח בשל שעת החירום, ובשל כך סורב השיק. 

ערעור לפי סעיף 10 לחוק עוסק בטענה של המערער כי יש לגרוע שיק מסוים או מספר שיקים מסוימים ממניין השיקים שסורבו בחשבונו, ואשר הביאו להגבלה. בית המשפט אינו מתבקש להחליט אם ההגבלה עצמה תקפה או בטלה, שכן סעיף 10 מסמיך את בית המשפט רק לגרוע שיקים ממניין השיקים שסורבו.

לגבי הגבלות בנסיבות מיוחדות – לצורך הסרת ההגבלה יש לפנות לגורם שהטיל אותה (בית המשפט, בית הדין הרבני, רשות האכיפה והגבייה).​

10

תהליך הגשת ערעור על הגבלת החשבון

תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981 קובעות את סדרי הדין כדלהלן:

ערעור לפי סעיף 10 לחוק יוגש לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא סניף הבנק שעליו נמשך השיק נושא הערעור (להלן: סניף הבנק), ושהוא בית משפט השלום הקרוב ביותר לסניף הבנק.

הערעור יוגש בכתב לפי טופס הקבוע בתקנות (להלן: הבקשה).

הבקשה תכלול הרצאה מפורטת של כל העובדות, הטענות והנימוקים שעליהם מסתמך המבקש.

המשיב לבקשה יהיה הבנק שעליו נמשכו השיקים שסורבו, וכמענו יצוין מען סניף הבנק.

לבקשה יצורפו:
 • תצהיר מפורט לאימות כל העובדות המשמשות יסוד לבקשה.
 • העתק של מסמך או של כל ראיה אחרת שעליהם מסתמך המבקש.
 • העתק מפנייתו של המבקש או של שותף אחר לחשבון אל המשיב בבקשה לבטל את הבאת השיק נושא הבקשה במניין השיקים שסורבו, ותשובת המשיב לפנייה.
 • העתק מהודעה לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות – אם השיק נושא הבקשה נמשך על חשבון משותף.

על לקוח מוגבל להגיש את בקשת הערעור בתוך עשרים ימים מהיום שבו הבנק שלח לו את ההודעה.

 לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות יגיש את בקשת הערעור בתוך עשרים ימים מיום שליחתה של הודעת הבנק בדבר היותו לקוח מוגבל או בתוך עשרה ימים מיום שליחתה של הודעת המפקח על היותו מוגבל בנסיבות מחמירות –המאוחר שבהם.

מה השלכותיו של צו בית משפט לעיכוב הגבלת החשבון?

משנתן בית המשפט צו המונע את תחילת ההגבלה, חלות ההוראות הבאות:

 1. הלקוח לא יהיה רשאי לפתוח חשבון שיקים חדש, ובנק לא יפתח לו חשבון כזה.
 2. הלקוח יהיה רשאי לפעול בחשבונו ואף למשוך עליו שיקים.
 3. שיקים המסורבים בתקופת העיכוב יימנו במניין השיקים המסורבים בספירה חדשה, המתחילה מהיום שבו ניתן צו העיכוב. אם יתקיימו תנאים להגבלה כאמור בחוק, יוגבל החשבון פעם נוספת כמתחייב.
מה דינה של טעות שעשה בנק בהגבלת חשבון?

החוק קובע, כי אם הבנק עשה טעות בהגבלת החשבון עליו להודיע על כך לבנק ישראל, וההגבלה תתבטל. במקרה שבו הבנק מודה כי מדובר בטעות אין צורך לפנות לבית המשפט.

מה דינה של טעות של צד ג' שהפקיד שיק שהוא לא היה אמור להפקידו?

החוק דן רק בטעות שעשה הבנק בהטלת ההגבלה, ולא בטעות של בעל החשבון או צד ג'.

טעויות מסוג זה עלולות לקרות כאשר בעל החשבון ביטל את השיק ושילם לאוחז השיק באמצעי חלופי, תוך שהוא מסכים עם האוחז בשיק כי זה לא יפקיד אותו בחשבון, וחרף ההסכמה מציג אותו צד ג' את השיק בשעה שלא הייתה בחשבון יתרה מספקת. במקרה זה השיק יימנה במניין השיקים המסורבים בחשבון. החוק אינו מתיר לבנק להכיר בטעות שעשה צד ג', ולכן לא ניתן לגרוע את השיק ממניין השיקים המסורבים בחשבון. העילה שיש למושך היא רק נגד אותו צד ג'.​

11

סיום הגבלת חשבון והשלכות ההגבלה על פעילות הלקוח

האם בסיום ההגבלה יכול הלקוח לפעול בבנק כבעבר?

עם סיום ההגבלה רשאי הלקוח לפעול בחשבונו כפי שפעל לפני שהוגבל. משמעות הדבר היא שאין מניעה חוקית למשיכת שיקים ולפתיחת חשבון שיקים. עם זאת יש לזכור כי הנפקת שיקים ומתן אשראי אינם נמנים עם השירותים שהבנק חייב לתת ללקוח, והעניין נתון לשיקול דעתו העסקי של הבנק. העובדה שהלקוח הוגבל עלולה להשפיע על החלטת הבנק בעניינים אלה. 

במשך איזו תקופה נשמר המידע על הגבלת החשבון בבנק?

הבנקים, שקיבלו את המידע על ההגבלה מכוח חובת בנק ישראל להפיצו בין כל הבנקים, אינם רשאים לשמור מידע זה או להשתמש בו לאחר חלוף תקופה של 3 שנים ממועד סיומה של תקופת ההגבלה. הבנק שהגביל את הלקוח רשאי לשמור את המידע ללא הגבלת זמן.

12

פירעון שיק שחזר בשל חוסר כיסוי

למי עליי לפנות אם אני מחזיק בשיק שחזר בשל חוסר כיסוי?

אוחז בשיק שחזר מהסיבה "אין כיסוי מספיק" רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר (או שיק) או להגיש תביעה אזרחית נגד המושך; זאת כדי לביא לאכיפת הגבייה בגין החוב. 

אילו פרטי זיהוי יימסרו לאוחז בשיק שלא נפרע?

על הבנק שעליו נמשכו השיקים למסור לאוחז בשיק שלא נפרע, מכל סיבה, את הפרטים האלה:

(1)     השם, מספר הזהות והמען הרשום של בעל החשבון.

(2)     השם, מספר הזהות והמען הרשום של מיופה כוח או מורשה חתימה שחתמו בפועל על השיק, אם הבנק סבור כי הוא יכול לזהות את החותם.

13

שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי

הוראה 430 – שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי

הוראת ניהול בנקאי תקין 430 (להלן: ההוראה) אוסרת על הבנקים לעשות שימוש מסחרי-עסקי (למשל דירוג של הלקוח) במידע על הגבלות של לקוחות וחשבונות פרטיים, ומתירה להשתמש בו לצורך קיום מטרות חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981 (להלן: החוק) בלבד. החוק מתייחס לשימושים הבאים: איסור פתיחת חשבון שיקים בזמן ההגבלה. (אך ניתן לפתוח חשבון ללא שיקים גם בזמן ההגבלה בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 422​) סירוב שיקים משוכים על חשבון מוגבל מסיבת "חשבון מוגבל" ואזהרה לשותף המעוניין להצטרף לחשבון מוגבל או לחשבון שהגבלתו הסתיימה לפני פחות מ- 3 שנים.

בהקשר זה חשוב לציין 3 נקודות:

 1. בידי התאגידים הבנקאיים עומדת האפשרות לרכוש מחברות נתוני האשראי מידע על העבר הפיננסי של לקוחות פרטיים, לרבות הגבלות בנקאיות בגין שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק, וטרם חלפו 3 שנים ממועד סיומן. תקופת שמירת המידע המותרת במקרה זה מוסדרת בחוק נתוני אשראי.
 2. הגבלות שהוטלו על ידי הבנק עצמו בגין פעילות בשיקים המשוכים על חשבון שהלקוח מחזיק אצלו הם מידע עסקי ששייך לבנק, ולכן הוראה 430 אינה מונעת מאותו בנק לעשות שימוש במידע על ההגבלה האמורה גם לצרכים עסקיים.
 3. מידע על הגבלות שהוטלו מטעם כונס הנכסים הרשמי מפורסם לציבור כולו, ובכלל זה התאגידים הבנקאיים.

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/05/2024