18.08.02

יופצה היצלפניאה רועישו (M1) םולשתה יעצמא תוחתפתה :'א חול

ישדוח עצוממ יופצה היצלפניאה רועיש
(םיזוחא)

(M1) םולשתה יעצמא

ךיראת

עצוממ
תויזחת
היצלפניא
םישדוח12-ל
4המידק

ןוהה קושמ תויפיצ

יוניש רועיש
(םיזוחא)

הרתי
שדוחל תעצוממ
(ח"ש ידראילימ)

 

הנשל
תישילש
ךליאו


הנשל
3הינש


הנשל
2הנושאר


םישדוח 12 1םינורחא

 

ישדוח

             

1999

4.1

5.1

3.7

2.9

14.3

7.1

23.5

רבמצד

             

2000

2.5

2.2

1.4

0.8

7.5

4.8

25.3

רבמצד

             

2001

2.2

2.0

1.2

1.4

6.5

-2.0

24.8

ראוני

2.5

2.0

1.2

2.0

11.2

1.4

25.2

ראורבפ

2.5

2.0

1.1

2.0

13.9

3.5

26.0

סראמ

2.5

1.8

1.8

1.3

12.5

1.6

26.4

לירפא

2.2

2.0

1.8

1.2

13.7

0.1

26.5

יאמ

2.0

2.0

1.5

1.8

13.4

1.6

26.9

ינוי

2.0

2.2

2.6

2.1

14.9

3.0

27.7

ילוי

2.2

2.7

1.7

2.9

16.3

2.1

28.3

טסוגוא

2.7

3.2

3.5

3.5

18.5

2.3

28.9

רבמטפס

2.6

2.4

2.9

2.3

16.7

-1.0

28.7

רבוטקוא

1.8

2.2

1.6

1.3

16.1

-2.1

28.0

רבמבונ

1.6

2.4

1.1

1.6

15.3

4.0

29.2

רבמצד

             

2002

2.8

2.9

1.7

2.9

23.9

5.3

30.7

ראוני

3.0

2.7

2.7

3.1

25.9

3.0

31.7

ראורבפ

2.6

2.4

3.0

2.4

25.9

3.5

32.8

סראמ

2.6

3.2

3.2

3.4

21.7

-1.8

32.2

לירפא

3.4
3.7
3.1
4.5
23.2
1.3

32.6

יאמ

3.5
4.5
4.1
5.0
22.0
0.7

32.8

ינוי

2.3
3.5
2.6
2.7
16.4
-1.8
32.2

5ילוי

הנשב ליבקמה שדוחה לש תעצוממה המרה תמועל ףטושה שדוחב תעצוממה המרה לש םיזוחאב םייונישה
.תמדוקה

1

. 1999 לש הינשה תיצחמל היצלפניאה חודב 1 חפסנב גצומ בושיחל רבסהה .המידק םישדוח 12-ל תויפיצ

2

.םיליבקמ םיחווטל "איגש" וא "לילג" גוסמו "רחש" גוסמ בוח תורגיא לש תואושת סיסב לע

3

םהיתויזחת תא םימסרפמה ילכלכ ץועיי תורבחו םיירחסמ םיקנב לש היצלפניאל תויזחת לש טושפ עצוממ
.רידס ןפואב

4

.םייערא םניה םולשתה יעצמא ינותנ

5