<--Start header file-->

22.08.02

ילוי שדוחל קשמה בצמ תניחבל בלושמה דדמב םיזוחא 0.2 לש הילע

.1םימדוקה םיישדוחב ותיילעל ךשמהב ,םיזוחא 0.2-ב ילויב הלע קשמה בצמל בלושמה דדמה
המרב יכ םא ,תוליעפה תמרב תובצייתה תפקשמ םינורחאה םישדוחה תשולשב דדמה תוחתפתה
.הדירי לש הכורא הפוקת רחאלו תנתוממ

.ינויב םיזוחא 2.6-ב דריש רחאל ,םיזוחא 1.2-ב ילויב הלע אוביה דדמ :דדמה יביכר תוחתפתהל רשא
לש ןוידפה דדמ .םיזוחא 0.3-ב דרי יאמבש רחאל ,םיזוחא 0.2-ב ינויב הלע יתיישעתה רוצייה דדמ
.םיזוחא 0.4-ב יאמב ותיילעל ךשמהב ,םיזוחא 0.6-ב ינויב הלע םיתורישהו רחסמה

:םינורחאה םישדוחה ידדמ ןוכדע - בל תמושתל

 

םידחא םישדוחב ןהו ףטושה שדוחב ןה (תויתנועה יכונמ) ויביכרב םייוניש ןובשחב םיאבומ בלושמה דדמה בושיחב.1
.הלא םיביכר לש םתדידמב םייביטקאורטר םינוקית םג וב םיללכנו ,רוגיפב