23.01.02


2001 רבמבונ שדוחב דומצ אלה ילקשה רזגמב םיחוורמהו תויולעה ינותנ


(םיזוחאב) םיחוורמהו תויבירה .1

רבמבונ

רבוטקוא

רבמטפס

טסוגוא

תעצוממה תיבירה
:רוביצל יארשאה ךס לע

9.33

9.51

9.41

9.39

לכה ךס

8.08

8.21

8.20

8.25

בוצק ןמז יארשא

13.06

13.17

12.98

12.79

ד"חחו הבוח תרתיב ש"וע

       

לע תעצוממה תיבירה
:רוביצה תונודקיפ

5.16

5.34

5.32

5.36

לכה ךס

5.48

5.67

5.68

5.72

בוצק ןמזל תונודקיפ

1.50

1.54

1.35

1.34

תוכז תרתיב ש"וע

4.17

4.17

4.09

4.03

תיבירה ןיב חוורמה - תיבירה רעפ
תונודקיפה לע תיבירל יארשאה לע

2.96

2.90

2.89

2.89

- יסנניפה חוורמה
םיסכנה תאושת ןיב שרפהה
תויובייחתהה תולעל

 

10.11

10.03

10.00

קוח ךרוצל דומצ אלה יארשאה תולע
1תויאקנב ץוח תואוולה תרדסה


(ח"ש ידראילימב) דומצ אלה רזגמה תורתי .2

רבמבונ

רבוטקוא

רבמטפס

טסוגוא

 

143.2

141.7

140.1

141.3

רוביצל יארשאה תרתי

242.7

242.0

238.6

234.9

רוביצה תונודקיפ תרתי

 

.םימוסרפה טוקליב םסרפתת המיאתמ העדוה 1