26/6/01

 

2000 תנשב רוביצה תוינפל הדיחיה תולועפ

,םיקנבה לע חוקיפב רוביצה תוינפל הדיחיב 2000 תנשב ולבקתנ תוינפ 3,959 -
תונולת 4,260 -ב לופיטה םייתסנ 2000 תנשב .ןכל םדוק הנש תוינפ 3,801 תמועל
.1999 תנשב תונולת 3,951 תמועל (תומדוק םינשמ ןקלח)

- ןאולמב וא תיקלח - תוקדצומ ואצמנ הדמע ןהיבגל העבקנש תונולתהמ 35% -
.1999 תנש תמועל 6% לש הדירי

ואצמנ אל םהיתוינפש ףא ,תוחוקל 604 לש םבצמ רפוש הדיחיה לופיטמ האצותכ -
תובישחבו תרבוגה תורחתב וז העפות םיריבסמ םיקנבה לע חוקיפב .תוקדצומ
.תוחוקלה לש ןוצרה תועיבשל םיקנבה םיסחימש

קנבב םיקנבה לע חוקיפב רוביצה תוינפל הדיחיב ולבקתה 2000 תנשב יכ ,רסמנ םיקנבה לע חוקיפהמ
םייתסהו ,1999 תנשב תוינפ 3,801 - כ תמועל -תורהבהו תושקב ,תונולת- בתכב תוינפ 3,959 לארשי
3,951 תמועל - תומדוק םינשב ןקלחו 2000 תנש ךלהמב ולבקתה ןקלח - תוינפ 4,260 - ב לופיטה
ואצמנ 2000 תנשב הדמע ןהיבגל העבקנש תונולתהמ 35% .1999 תנשב םייתסה ןהב לופיטהש תוינפ
האצותכ יכ ןייצל שי ,תאז םע .1999 תנש תמועל 6% - כ לש הדירי - ןאולמב וא תיקלח - תוקדצומ
- תוקדצומ ואצמנ אל הלא תוינפש תורמל תאזו ,םינופה בצמ רפוש ,תופסונ תוינפ 604 - ב לופיטהמ
ןויצל ,ןבומכ ,הייואר וז הדבוע .ןיטולחל תוקדצומ יתלב ףא ואצמנ 15% ןכותמו -ןקלחב וא ןאולמב
רומישל םילודג םייקוויש םיצמאמבו םיקנבה ןיב תרבוג תורחתב הריבסהל ןתינ יכ הארנו ,דחוימ
.תוחוקל סויגלו

תועבונ הלא תוינפ .עדימל תושקבכ וא ,הרהבהל תוינפכ (33%) תוינפהמ 1,384 וגווס 2000 תנשב
.תואקנב יאשונב תוארוהו םילהנ לש העידי - יאמ םיבר םירקמב

לופיטהש תוינפהמ 17% -כ - תואתנכשמ ;ויה 2000 תנשב תונולתה ודקמתה םהב םיטלוב םיאשונ
.9% - םהב לופיטהו םיקיש ,15% - קנב ןובשח לוהינ ,םייתסה םהב

אצמנ 2000 תנשב תיקלח תוקדצומו תוקדצומ תונולת לש רתויב הובגה רועישה םיירחסמה םיקנבב
37% ימואלניבה קנבב ,1999 תנשב 45% תמועל ,2000 תנשב ודגנכ תונולתהמ 40% - ימואל קנבב
34% תמועל - תוקדצומ תונולתהמ 36.4% - יחרזמה קנבבו ,1999 תנשב 38% תמועל ,2000 תנשב
.1999 תנשב

תנשב תיקלח תוקדצומו תוקדצומ תונולת לש רתויב הובגה רועישה אצמנ םהבש תואתנכשמל םיקנבה
קנב ,1999 תנשב 29% תמועל - תוקדצומ ודגנכ תונולתהמ 39% - תואתנכשמל ימואל קנב :ויה 2000
תמועל ,ודגנ תונולתהמ 23% - ןכשמ קנבו 1999 תנשב 34% תמועל ,ודגנ תונולתהמ 38% - תוחפט
.1999 תנשב 25%

םיקנבה לע חוקיפה לש תושדח תויחנהלו םילהנ ןוקיתל ,רתיה ןיב ,ליבוה תוינפ 205 - ב לופיטה
יכמסמ ןוקיתל ןכו ,םיקנבה ידבועל הדובע ילהונ ןונערל ,דדוב קנבל תויחנהל וא תיאקנבה תכרעמל
בויח סיטרכ תועצמאב םפסכ תא ךושמל םינש 14 םהל ואלמש םיניטקל רשפאל טלחוה :אמגודל .קנב
מ תחפת אלש הדיחא תילמינימ הפוקת העבקנ - אתנכשמ תואוולהב ;תוכזב איה ןובשחה תרתיש דוע לכ
ששח אלב האוולהה תלבק יכילה תא םייסל הוולה לכוי הכלהמבשו ,תיבירה רועיש תרימשל םימי 10 -
.ול חטבוהש תיבירה רועיש יונישמ

תוחוקל תושרל תדמוע םיקנבה לע חוקיפב רוביצה תוינפ תדיחי יכ ,םיריכזמו םיבש םיקנבה לע חוקיפב
.(91007 ,םילשורי 780 .ד.ת ,02-6552680 'לט) חוקל - קנב םוחתבש ןיינע לכב םיקנבה