26.12.01

ח"טמ/לקש קושבו יסנניפה ןובשחב תוליעפה
2001 רבמבונ שדוחב תוירקיע תויוחתפתה

 

יסנניפה ןובשחב תוליעפה .א

ןועריפ םשרנ שדוחה .םירלוד ינוילימ 267 ךסב ןוה אוציב יסנניפה ןובשחה םכתסה רבמבונ שדוחב
.יאקירמאה לשממה תוברעב רבעב הסייג הלשממהש תוריחס ח"גא לש םירלוד ינוילימ 404 לש ךסב
.ךומנ ףקיהב ויה םינוויכה ינשב תוינמב תועקשהה

וז הילע .םינוילימ 292 ךסב םיקנבב םילקשב ץוח יבשות לש תונודקיפב הילע המשרנ רבמבונ שדוחב
לארשי יבשות לש םילקשב תונודקיפ לש ,דחא קנב ידי לע ,שדחמ גוויסמ תעבונו ינכט ןוקית הרקיעב
.ץוח יבשות לש תונודקיפכ

ח"טמ/לקש קושב תוליעפה .ב

שדוח לש הנושארה תיצחמב .1.8% לש רועישב תועבטמה לס תמועל לקשה ףסות רבמבונ שדוח ךלהמב
- כל עיגה זאמ רבטצמה ףוסייה רועיש .רבוטקוא תליחתב דוע לחהש לקשה רעשב ףוסייה ךשמנ רבמבונ
.בצייתה ןיפילחה רעש שדוחה לש הינשה תיצחמב .4%

ול םדקש שדוחב תויוחתפתהל ךשמה הבר הדימב ויה רבמבונ שדוחב ח"טמ/לקש קושב תויוחתפתהה
ןיב תויבירה רעפ תובצייתהמו ןיפילחה רעש לש תואדווה יא תנטקה ךשמהמ ועפשוה שדוחה םגו
0.9 - ב רבמבונב הנטק רלוד/לקש תויצפואב המולגה ןקתה תייטס .תירלודה תיבירל תילקשה תיבירה
רצקה ילקשה יארשאה ןיב תויבירה רעפ ;4.9% לש המרל ,רבוטקואב המוד הדירי רחאל זוחא תודוקנ
רבמבונ שדוח ךלהמב הלע Nasdaq - ה דדמ .5.3% לש המרב רתונ ירלודה יארשאה לע תיבירה ןיבל
.רבוטקואב 13% לש הילעל ךשמהב ,14% - ב

ראותש ינכטה ןוקיתה אלל ,ומכתסה הלאו ץוח עבטמ לש תוריכמה תא ץוח יבשות וריבגה רבמבונב
ויה תוריכמה לכ .רבוטקואב םינוילימ 270 ךסב תוריכמל ךשמהב ,םירלוד ינוילימ 600 - ב ,ליעל
תואדווה יא תנטקה ךשמהמ ועפשוהש הארנו תוידיתע תוקסיע רקיעב ,חווט ירצק םירישכמ תועצמאב
.תירלודה תיבירל תילקשה תיבירה ןיב תויבירה רעפ תובצייתהמו ןיפילחה רעש לש

420 - ב ומכתסה הלאו ח"טמ לש םהיתושיכר תא טעמב רבמבונ שדוח ךלהמב ולידגה לארשי יבשות
.חווט ירצק םירישכמב התייה תוליעפה לכ .רבוטקואב רשאמ רתוי םינוילימ 135 - ב ,םירלוד ינוילימ
,תאז .םירלוד ינוילימ 93 ךסב וטנ תוכישמ ומשרנ ץראב ח"טמב תוחמתמה תונמאנה תונרקמ ,דגנמ
םינוילימ 460 לש ףקיהב וטנ תודקפהל דוגינבו רבוטקואב םינוילימ 70 ךסב וטנ תוכישמל ךשמהב
.רבמטפס - ילוי םישדוחב

ץראב םיקנבב ח"טמב םהיתונובשחמ יקסיע אלה רוטקסה לש תורבעהב דח לודיג רכינ רבמבונ שדוחב
םינוילימ 22 לש עצוממ תמועל םירלוד ינוילימ 75 - ב ומכתסה ולא תורבעה .ל"וחב םיקנבב תונודקיפל
רפסמ י"ע רבעוה רתיהו םירלוד ינוילימ 42 וריבעה םילודג תוחוקל 10 .םימדוקה םישדוחב שדוחל
.םינוש תוחוקל לש לודג

םויה ומסרופ 2001 תנש לש ישילשה עיברל קשמה לש תויובייחתההו םיסכנה לע םינותנ םכתעידיל
.קנבה לש טנרטניאה רתאב