01.05.02

2002 לירפא שדוחל לארשי קנבב ץוחה עבטמ תורתי

ינוילימ 24,056 -ב 2002 לירפא שדוח ףוסב ומכתסה ץוחה עבטמ תורתי יכ ,רסמנ לארשי קנבמ
.םדוקה שדוחה ףוס תמועל םירלוד ינוילימ 112 לש היילע ,םירלוד

הלשממה תוכישמ בקע ןבורב וזזוקש ,תורתיה לע לארשי קנב תוסנכהמ הרקיעב תעבונ תורתיב וז היילע
. ל"וחב היתולועפ ןומימל

לארשי קנבב ץוחה עבטמ תורתי

 

םירלוד ינוילימ

2000 - ראוני

22,001

2000 - ראורבפ

21,975

2000 - סראמ

22,677

2000 - לירפא

22,215

2000 - יאמ

22,177

2000 - ינוי

22,186

2000 - ילוי

22,069

2000 - טסוגוא

22,076

2000 - רבמטפס

22,075

2000 - רבוטקוא

21,877

2000 - רבמבונ

21,757

2000 - רבמצד

23,164

   

2001 - ראוני

23,753

2001 - ראורבפ

23,515

2001 - ץרמ

23,837

2001 - לירפא

23,419

2001 - יאמ

23,106

2001 - ינוי

23,072

2001 - ילוי

23,426

2001 - טסוגוא

23,865

2001 - רבמטפס

24,477

2001 - רבוטקוא

24,030

2001 - רבמבונ

23,117

2001 - רבמצד

23,181

   

2002 - ראוני

22,889

2002 - ראורבפ

24,029

2002 - ץרמ

23,943

2002 - לירפא

24,056